สถาบันการเงินคืออะไรเช็คข้อมูลสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมีอะไรบ้าง

สถาบันการเงิน สถาบันการเงินคืออะไร

ระบบการเงินของทุกประเทศ จะต้องมีสถาบันการเงิน มาทำความเข้าใจกับ สถาบันการเงิน คือ การทำหน้าที่ ทำหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนวงจรการไหลเวียนของเงินให้เกิดความคล่องตัว และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถ้าหากไม่มี สถาบันการเงิน คอยสนับสนุนพ่อค้า แม่ค้า และนักธุรกิจ รวมถึงประชาชน ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงิน จะทำให้เกิดความยุ่งยาก ในการทำธุรกิจ เพราะจะขาดสภาพคล่องทางการเงิน คุณรู้ไหมว่า สถาบันการเงิน ในประเทศไทย มีหลากหลายกลุ่ม เช่น สถาบันการเงินประเภทธนาคาร  และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร รวมถึง สถาบันการเงิน และ สถาบันการเงินทั่วไป เฉพาะกิจ และสถาบันการเงินธนาคาร ซึ่งสถาบันการเงินจะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินของประเทศ สถาบันการเงินมีกี่ประเภท แบ่งเป็นหลายประเภทหลายกลุ่ม 

สถาบันการเงินมีอะไรบ้าง สถาบันการเงิน

สถาบันการเงิน หมายถึง ผู้รับความเสี่ยงในการปล่อยกู้ รายชื่อสถาบันการเงิน และหน้าที่ของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินได้แก่ ธนาคารกลาง คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ทำหน้าที่ในการรับฝาก หรือให้กู้เงินแก่ประชาชน แต่มี
หน้าที่ให้กับธนาคารพาณิชย์และประชาชน และรัฐบาล ดูแลเสถียรภาพทางการเงิน  สถาบันการเงิน  ธนาคารพาณิชย์คือ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่เปิดทำการในประเทศไทย ทำการรับฝากและให้กู้ยืมเงิน สถาบันการเงินทั่วไป เฉพาะกิจ ธนาคารเฉพาะกิจ คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ และสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มอบหมายให้ ธปท. ทำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจไปให้รัฐมนตรีการกระทรวงการคลัง

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมีอะไรบ้าง  สถาบันการเงิน

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมีอะไรบ้าง  บริษัทประกันชีวิต เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ไม่ใช่ ธนาคาร 
ที่มี จุดเด่น เพราะให้บริการออมเงินควบคู่กับการให้ความคุ้มครองชีวิต และโรงรับจำนำ ไม่ใช่ธนาคาร แต่เป็นสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมโดยรับจำนำทรัพย์สิน ยังมีอื่น เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ฯลฯ เหล่านี้เป็นสถาบันการเงินที่เปิดขึ้นเพื่อกิจกรรมเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นสถาบันการเงินกลาง ทำหน้าที่เก็บเงินจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เครดิตฟองซิเอร์ คิดเป็นอัตราส่วนจากเงินรับฝากนำมาเก็บไว้เป็นกองกลางเพื่อสำรองไว้จ่ายให้กับผู้ฝากเงินกรณีมีสถาบันการเงินที่กล่าวประสบปัญหาต้องปิดกิจการสรุปสถาบันการเงิน มีหน้าที่ระดมเงินออม ให้กู้ยืมกับผู้ที่ต้องการเงินไปเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการลงทุนดำเนินธุรกิจ และมีการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ออม จะคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืม การดูแลให้การดำเนินงานของสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  

Scroll to Top