เงินสมทบประกันสังคม 2567 มาตรา 33/40 พร้อมดูเงินสมทบผู้ประกันตนวันนี้

เงินสมทบประกันสังคม  เงินสมทบประกันสังคมคืออะไร

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคมคืออะไร สำหรับมนุษย์เงินเดือนคงจะหลีกเหลี่ยงไม่ได้ ที่จะไม่จ่าย เงินประกันสังคม และเงินประกันสังคมคืออะไร ประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ส่งเงินสมทบประกันสังคม ส่งแล้วคุ้มไหม คุ้มแน่นอน เป็นการจ่ายเพื่อรับ และเป็นการรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย และอื่น ๆรวมถึงการตกงานอีกด้วย เพื่อจะได้รับเงินทดแทนรายได้ เงินสมทบประกันสังคม และ เงินสมทบประกันสังคม 2567 คือเงินที่ นายจ้าง และลูกจ้าง ต้องส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยจะคำนวณจากค่าจ้างที่

ลูกจ้างได้รับในอัตราร้อยละ 5 ขั้นต่ำ เดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท เงินสมทบขั้นต่ำเดือน
ละ 83 บาท และไม่เกินเดือนละ 750 บาท และ รัฐบาลจะออกเงินสมทบประกันสังคม เข้ากองทุนให้อีกส่วนหนึ่ง
เงินสมทบผู้ประกันตนทั้งปี 2024/2567 คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

เงินสมทบประกันสังคม เช็คเงินสมทบประกันสังคม

เช็คเงินสมทบประกันสังคม สามารถเช็คเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ ในการ ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 และเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 และนายจ้างส่งเงินสมทบให้ในอัตรา 5% ของค่าจ้าง ลูกจ้าง จ่ายขั้นต่ำ 83 บาทต่อเดือน และสูงสุดไม่เกิน เดือนละ 15,000 บาท จะเป็นการสมทบเงินขั้นต่าเดือนละ 83 บาท และไม่เกินเดือนละ 750 บาท และรัฐบาลจะออก เงินสมทบประกันสังคม ให้อีกส่วนหนึ่ง ล่าสุด ปี 2567 รัฐมนตรี ได้มีมติให้ลดเงินสมทบประกันตน มาตรา 39 มีการประกาศ  ประกันสังคมล่าสุด ปรับลดอัตราเงินสบทบ เงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 ปกติจะต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ลดเหลือเพียงเดือนละ 240 บาท เป็นเวลา 3 เดือนปรับลด เงินสมทบประกันสังคม  รัฐบาลจะจ่ายสมทบในอัตราเท่าเดิม ที่ 2.75% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่วนนายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 จากเดิมจ่าย ฝ่ายละ 5% ลดเหลือฝ่ายละ 3%
เงินสมทบประกันสังคมล่าสุด ปรับเงินสมทบประกันสังคม ลดลงเหลือ 240 บาทต่อเดือน

ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 เงินสมทบประกันสังคม ปี 2024/2567

ผู้ที่ต้องการประกันตน ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 จะต้องไม่ใช่ ลูกจ้าง ตามมาตรา 33 และจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตน โดยสมัครใจในมาตรา 39 เรียกว่าผู้ประกันตนโดยอิสระ  คุณสมบัติในการสมัครส่ง เงินสมทบประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนอิสระ ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 อายุ 15-60 ปี จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และไม่เป็นข้าราชการ หรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม บุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิ ส่งเงินสมทบประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่มีอายุ 60-65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ได้ทุกทางเลือก สำหรับผู้สมัครที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี ส่งเงินสมทบประกันสังคม ได้เฉพาะทางเลือก 3 เท่านั้น
          1. จ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท
          2. จ่ายเงินสมทบเดือนละ 150 บาท จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท
          3. จ่ายเงินสมทบเดือนละ 200 บาท จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 100 บาท
และไม่มีสิทธิเปลี่ยนทางเลือก หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ ใบอนุญาตขับขี่รถ

Scroll to Top