เทศกาลงานประเพณี จังหวัดสกลนคร

เทศกาลงานประเพณี จังหวัดสกลนคร

งานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด

จัดขึ้นประมาณต้นปีของทุกปี บริเวณศาลากลาง จังหวัดสกลนคร กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัด เช่น ผู้ไทย โส้ ย้อ แสก กะเลิง กุลา ญวน และจีน โดยขบวนจะเริ่มออกจากสนามมิ่งเมือง เวลาประมาณ 14.00 น.ไปตามถนนสุขเกษม ซึ่งแต่ละขบวนจะไปรวมกัน ณ ศาลากลางจังหวัด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น การประกวดนางสาวสกลนคร การออกร้านแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัด พาแลง และการแสดงมหรสพ เป็นต้น

งานเทศกาลโล้รําลึก

เป็นงานประจําปีของชาวโส้ จัดขึ้นในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ของทุก ปี ณ บริเวณที่ว่าการอําเภอกุสุมาลย์ การแสดงโส้ทั่งบั้ง จะเริ่มในตอนสายของวันขึ้น 4 ค่ำ ตามประเพณีความเชื่อที่สืบทอดมาแต่อดีต เป็นการแสดงพิธีเยา (เชิญวิญญาณเข้าทรงคนป่วยลงสนาม หรือแซงสนาม) และพิธีเจี๊ยศาลารวมเข้ากันเพื่อให้เกิดรูปขบวนที่สวยงามเป็นจังหวะสอดคล้อง กับเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ดีดสีตีเป่าเข้ากับท่วงท่ารําของสาวโส้ ที่มาร่วมแสดงเป็นจํานวนมาก ชาวโส้ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ในบริเวณงานจะมีการออกร้านจําหน่ายสินค้าพื้นบ้าน นานาชนิดให้แก่ผู้ไปเที่ยวชมในราคาถูก

งานบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ อําเภอพังโคน

จัดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลพังโคน ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมของทุกปี กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดบั้งไฟทางไกล เทศน์มหาชาติ เทศกาลอาหารแซบพังโคน และการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

จัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ระหว่างวันขึ้น 12-15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ในตอนกลางคืนของวันขึ้น 13 ค่ำ ก่อนวันทําการแห่ขบวนปราสาทผึ้ง ชาวคุ้มต่างๆ จะนําปราสาทผึ้งของตนที่ตกแต่งอย่างสวยงามประดับโคมไฟหลากสีมาตั้งประกวดแข่งขันกัน ณ สนามมิ่งเมือง เพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยงามอย่างใกล้ชิด สําหรับวันขึ้น 14 ค่ำ จะเป็น วันแห่ขบวนปราสาทผึ้งที่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามของคุ้มวัดต่างๆ ไปตามถนนในเขตเทศบาล ไปสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารปราสาทผึ้งแต่ละขบวนจะนํามาตั้งไว้เป็นพุทธบูชา ณ บริเวณ วัดพระธาตุเชิงชุม ด้วยความศรัทธาของชาวอีสานที่เชื่อว่าในเทศกาลออกพรรษาพระพุทธเจ้า จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อมาโปรดเวไนยสัตว์ในโลกมนุษย์ให้พ้นทุกข์

งานประเพณีแข่งเรือ

จัดขึ้นร่วมกับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในเทศกาลออกพรรษา ในวันขึ้น 12-13 ค่ำ เดือน 11 ในน่านน้ำหนองหาร ซึ่งจัดเป็นประเพณีมาช้านานเป็นร่องน้ำ สําหรับแข่งเรือมีอยู่ 2 แห่ง คือ หน้าสระพังทอง ทางทิศตะวันออก และท่านางอาบ บ้านท่าวัด

งานประเพณีไหลเรือไฟ

ที่มาของการจัดงานไหลเรือไฟของอําเภอเต่างอย จากการบอกเล่าต่อกันมาว่า มีพระธุดงค์ได้มาจําพรรษาที่ริมน้ำพุงบ้านเต่างอย และได้ชักชวนชาวบ้านทําพิธีไหลเรือไฟในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งตรงกับวันทําข้าวสาก โดยในสมัยโบราณใช้ต้นกล้วยมาประกอบเป็นเรือ และประดับตกแต่งด้วยก้านกล้วยและใบกล้วย ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ทําเป็นเรือไฟให้สวยงาม ซึ่งนําใบตอง ใบไม้ ดอกไม้วัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาประดับตกแต่ง จนเป็นเรือไฟที่สวยงามในปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละปีได้มีการพัฒนารูปแบบ ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

งานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 23-25 ธันวาคม ของทุกปี ณ ชุมชน บ้านท่าแร่ และเทศบาลนครสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแห่ดาวแบบดั้งเดิมของชุมชนท่าแร่ ชมความอลังการของขบวนรถดาวกว่า 200 คัน และ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อร่วมฉลองการบังเกิดของพระเยซู และขอบคุณที่พระองค์นําแสงสว่างความรอดพ้นมาสู่มวลมนุษย์ ซึ่งเชื่อว่า “ดาว” เป็นสัญญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซู สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สํานักมิสซังท่าแร่ โทร. 042-711272 และเทศบาลนครสกลนคร โทร. 042-711203

งานเทศกาลวิสาขบูชา

นวิสาขบูชา ถือเป็นวันสําคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา และถือเป็นวันสําคัญของโลกตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญที่เกี่ยวข้อง กับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน กิจกรรมภายในงานชมการแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา การแสดงพระธรรมเทศนาพิธีบวชเนกขัมมะ การนั่งวิปัสสนากรรมฐานบําเพ็ญเพียรภาวนา พิธีเวียนเทียน การประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะพื้นบ้าน การประดับทุงโบราณ โคมบัวบูชาประเภทแขวนอันวิจิตรสวยงาน ณ ลานรวมใจไทสกล และ กิจกรรมวิ่งวิสาขพุทธบูชา

งานวันอาสาฬหบูชา สักการะสังเวชนีย์ 4 ตําบล ที่ส่องดาว

เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกิจกรรม ไหว้พระ เวียนเทียน รักษาศีล ศึกษาหลักธรรมในทางสายกลาง ตระหนัก ถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการปฏิบัติในครอบครัว ลด ละ เลิกอบายมุข ผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะวันอาสาฬหบูชา และร่วมขบวนแห่โคมบูชา เวียนเทียนรอบ สังเวชนียสถาน 4 ตําบล สถานที่จําลองที่ซึ่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำพวง ตําบล ปทุมวาปี อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สํานักงาน นครพนม โทร. 042-513490-1 และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร โทร. 042-715275

ประเพณีงานตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม

เป็นการฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ ฉลองเป็น เวลานานถึง 15 วัน การเตรียมงานส่วนใหญ่จะเริ่มหนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีน จะมีการซื้อของขวัญ สิ่งต่างๆ เพื่อประดับประดาบ้านเรือน ซื้ออาหารและเสื้อผ้าใหม่ ชาวจีนจะทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ ซึ่งหมายถึงการกวาดเอาโชคร้ายออกไป ประตูหน้าต่างมีการทาสีใหม่ (นิยมทาสีแดง) จะมีการประดับประดาประตูหน้าต่างด้วยกระดาษที่มีคําอวยพร อาทิ อยู่ดีมีสุข ร่ำรวย และอายุยืน เป็นต้น ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือประเพณีปฏิบัติอยู่ 3 วัน คือวันจ่าย (ตื่อเส็ก) วันไหว้ (วันสิ้นปี) และวันปีใหม่ (วันเที่ยวหรือวันถือ) กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ พิธีไหว้เจ้าเสริมมงคลปีใหม่จีน พิธีไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขบวนแห่วัฒนธรรมที่สวยงามตระการตา การเชิดสิงโตมังกรที่ตื่นตาตื่นใจ การแสดงศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย พร้อมอิ่มอร่อยในซุ้มอาหารไทย จีน เวียดนาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โทร. 042-711 274

งานบุญประเพณี วิถีสกลนคร

บุญเข้ากรรม เดือนเจียง (เดือนอ้าย)

ฮีตหนึ่งนั้น เถิงเมื่อเดือนเจียงเข้ากลายมาแถมถ่าย ฝูงหมู่สังฆเจ้าก็เตรียมเข้าอยู่กรรม มันหากธรรมเนียมนี้ถือมาตั้งแต่ก่อน อย่าได้ละห่างเว้นเข็ญสิข้องแล่นนำ แท้แหล่ว

บุญคูนลาน เดือนยี่ ทำบุญ “คูนข้าว”

ฮีตหนึ่งนั้น พอแต่เดือนยี่ได้ล้ำล่วงมาเถิง ให้พากันหาฟืนสู้คนโฮมไว้ อย่าได้ไลคองนี้มันสิสูญเสียเปล่า ข้าวและของหมู่นั้นสิหาย เสี่ยงบ่ยัง จงให้ฟังคองนี้แนวกลอนเฮาบอก อย่าเอาใจอ่อนแท้เข็นฮ้ายสิแล่นเถิงเจ้าเอย

บุญข้าวจี่ เดือนสาม ทำบุญ “ข้าวจี่”

ฮีตหนึ่งนั้น เถิงเมื่อเดือนสามได้จงพากันจี่ข้าวจี่ ไปถวาย สังฆเจ้าเอาแท้ หมู่บุญกุศลยังสินำค้ำถามเฮามื้อละคาบ หากธรรมเนียมจั่งซี้มีแท้แต่นาน ให้ทำไปทุกบ้านทุกที่เอาบุญพ่อเอย คองหากเคยมีมาแต่ปางปฐมพุ้น อย่าพากกันไลถิ้มประเพณีตั้งแต่เก่า บ้านเมืองเฮาสิเศร้าภัย ฮ้ายสิแล่นตาม

บุญพระเวส เดือนสี่ ทำบุญ “ฟังเทศน์มหาชาติ”

อีกหนึ่งพอเถิ่งเดือนสี่ได้ให้เก็บดอกบุปผา หามาลาดวงหอมสู่คนเก็บไว้ อย่าได้ไลคองนี้เสียศรีสูญเปล่า หาเอาตากแดด ไว้ให้ทำแท้สู่คน แท้ตาย อย่าได้ไลหนีเว้นแนวคองตั้งแต่เก่า ไฟทั้งหลายสิแล่นเข้าเผาบ้านสิเสื่อมสูญ ให้ฝูงชาวเฮาแท้อย่าไลคองตั้งแต่ก่อน มันสิหมองหม่นเศร้าเมืองบ้านสิทุกข์จนแท้แหล่ว

บุญสรงน้ำ เดือนห้า ทำบุญขึ้นปีใหม่

ฮีตหนึ่งนั้น พอเถิงเดือนหาได้พวกไพร่ชาวเมือง พากันทำเครื่องสรงองค์พระสัพพัญญูเจ้า ทุกวันดให้ทำไปอย่าได้ห่าง ให้พากันสืบสร้างบุญไว้อย่าได้ไล ทุกทั่วทีปแผ่นหล้าให้ทำแท้สู่คน จั่งสิสุขยิ่งล้นทำถึกคำสอน คือฮีตคองควรถือแต่ปางปฐมพุ้น

บุญบั้งไฟ เดือนหก ทำบุญวิสาขบูชา

ฮีตหนึ่งนั้น พอเถิงเดือนหกแล้วให้นำเอาน้ำวารีสรงโสด ฮตพระพุทธรูปเหนือใต้สู่ภาย ตลอดไปยอดฮ้ายอาฮักษ์ใหญ่มเหสัก ทั้งหลักเมืองสู่หน บูชาเจ้า พากันเอาใจตั้งทำตามฮีตเก่า นิมนต์สังฆเจ้าชำระแท้สวนมนต์ ให้ฝูงคนเมืองนั้นทำกันอย่าได้ห่าง สูตรชำระเมืองอย่าค้าง สิเสียเศร้าต่ำศูนย์ทุกข์สิแล่นวุ่นมาโฮมใส่เต็มเมือง มันสิเคืองคำขัดต่ำลงศูนย์เศร้า ให้เจ้าทำตามนี้คือ เฮาได้บอกกล่าวจึงสิสุขอยู่สร้างสวรรค์ฟ้าเกิ่งกัน แม่นทุกข์ฮ้อนหมื่นชั้นบ่มีว่าสิมาพาน ปานกับเมืองสวรรค์สุขเกิ่งกันเทียมได้

เดือนเจ็ด ทำบุญเทวดาอาฮักษ์หลักเมือง

ฮีตหนึ่งนั้น พอเดือนเจ็ดแล้วจงพากันบูชาราช ฝูงหมู่เทพเหล่านั้น บูชาแท้สู่ภายตลอดไปยอดอ้าย อาฮักษ์ใหญ่มเหสักข์ ทั้งหลักเมืองสู้หน บุชาเจ้า พากันเอาใจตั้ง ทำตามฮีตเก่า นิมนต์สังฆเจ้าชำระแท้สวดมนต์ ให้ฝูงคนเมืองนั้นทำกันอย่างได้ห่าง สูตรชำระเมืองอย่าค้าง สิเสียเศร้าต่ำสูง ทุกข์สิแล่นวุ้นมาโฮมใส่เต็มเมือง มันสิเคือง คำขัดต่ำลงศูนย์เศร้าให้เจ้าทำตามนี้ คือเฮาได้บอกกล่าว จึงสิสุขอย่างสร้างสวรรค์ฟ้าเถิ่งกัน แม่นทุกข์ฮ้อนหมื่นชั้น บ่มมีว่าสิมาพาน ปานกับเมืองสวรรค์สุขเกิ่งกันเทียมได้

บุญเข้าพรรษา เดือนแปด ทำบุญเข้าพรรษา

ฮีตหนึ่งนั้นพอเถิงเดือนแปดได้ล้ำล่วงมาเถิง ฝูงหมู่สังโฆคุณ เข้าวัสสาจำจ้อย ทำตามฮอยของเจ้าพระโคดมทำก่อน บ่ทะลอนเลิกม้างทำแท้สู่ภาย แล้วจึงพากันฝ่าย หาของไปทานทอด ทำทานไปอย่าได้คร้านเอาไว้หมู่บุญ สิเป็นของหนุนเจ้าไปเทิงอากาศ สู่สวรรค์บ่ฮ้อนด้วยบุญนี้ส่งไปเพิ่นจึงตรัสบอกไว้ฮีตเก่าคองหลังพังให้ดีมัน คัก คัก อย่าไลเดอเจ้า จงให้พากันเข้าทำทานตักบาตร อย่าขาดได้ไปแท้สู่คน โอกาสนี้ เพิ่นให้เที่ยวซอกค้น ขุดก่นขุมบุญ เอาทุนไปภายหลังเมื่อตายไปแล้ว ฝูงหมู่วิบากเว้นบ่มีว่าสิมาพาน เนาว์วิมานแสนสุขทุกข์หาย บ่มาใกล้

บุญข้าวประดับดิน เดือนเก้า ทำบุญข้าวประดับดิน

ฮีตหนึ่งนั้นพอเมือเถิงเดือนเก้ากลางแห่งวัสสกาล ฝูงประชาชนชาวเมืองก็เล่าเตรียมตัวพร้อมพากันทานยังข้าวประดับดินกินก่อน ทายกทานให้เจ้าพระสงฆ์พร้อมสู่ภาย ทำจั่งซี่บ่ฮ้ายเถิงขวบปีมา พระราชาในเมืองก็จงทำแนวนี้ ฮีตหากมีมาแล้ววางลงให้ถือต่อ จำไว้เด้อพอเถ้าลาวเว้า กล่าวจ้า

บุญข้าวสาก เดือนสิบ ทําบุญข้าวสาก (สลากภัตร)

ฮีตหนึ่งนั้น พอเพิงเดือนสิบแล้วทายกทอดโอยทาน เบิกพลีกรรมทำทานต่อมาสองซ้ำ ข้าวสากนำไปให้สังโฆทานทอด พากันหวังยอดแก้ว นิพพานพุ้นที่สูง ฝูงหมู่ลุงอาว์ป้าคณาเมืองน้อมส่ง ศรัทธาลงทอดไว้ทานให้แผ่ไป อุทิศให้ฝูงเปรตเปโต พากันโมทนานำสู่คนจนเกลี้ยง

บุญออกพรรษา เดือนสิบเอ็ด ทําบุญออกพรรษา

ฮีตหนึ่งนั้น เถิงเดือนสิบเอ็ดแล้วก็เป็นแนวทางป่อง เป็นช่องของพระเจ้าคนเข้าแล้วออกมา เถิงวัสสามาแล้วสามเดือนก็เลยออกเฮียกว่า ออกพรรษาปวารณากล่าวได้ เฮาได้เล่ามา

บุญกฐิน เดือนสิบสอง ทำบุญกองกฐิน

ฮีตหนึ่งนั้น เดือนสิบสองมาแล้วลมวอยหนาวสั่น เดือนนี้หนาวสะบั้นบ่อคือแท้แต่หลัง ในเดือนนี้เพิ่นว่าให้ลองทอดพายเฮือ ช่วงกันบูชาฝูงนาโคนาคเนาว์ในพื้น ชื่อว่าอุซุกะนาโคเนาว์ในพื้นแผ่นดิน สิบห้าสกุลบอกไว้บูชาให้ส่งสะการ จงให้ทำบุญทุกบ้านบูชาท่านนาโค แล้วลงโมทนาทานชื่นชมกันเหล่น ทุกข์ทั้งหลายหลีกเว้น หนีห่างบ่มีพาน ของสามานย์ทั้งบ่วงบ่ได้มีมาใกล้ ไผผู้ทำตามนี้ เจริญดียอดยิ่ง ทุกสิ่งมี บ่ไฮ้ทั้งเข้าหมู่ของกรรมบ่ได้ถึกต้องลำบากในตัว โลดบ่มีมัวหมองอย่างใดพอดี้ มีแต่สุขีล้นครองคนสนุกยิ่ง อดให้หลิงป่องนี้เด้เจ้าอย่าสิลัย