โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านโนนสุวรรณ

บ้านโนนสุวรรณ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน โอนโต้นโนนสุวรรณ หมู่บ้านแห่งรอยยิ้ม

หมู่บ้านนี้มีสโลแกนว่าโอนโต้นโนนสุวรรณ ซึ่งในภาษาอีสาน คำว่าโอนโต้น หมายถึง การนำสิ่งของมาห้อย ซึ่งในที่นี้หมายถึงน้ำเต้า ที่บ้านโนนสุวรรณจะมีการปลูก ต้นน้ำเต้าเพื่อให้ลูกห้อยย้อยลงมาเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน

ชาวบ้านที่นี่เป็นชาวภูไทมีการแสดงของบ้านโนนสุวรรณเป็นการแสดงเซิ้งน้ำเต้าที่นำเอาลูกน้ำเต้ามาประกอบในการแสดง และมีผลิตภัณฑ์เด่น คือเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ผ้าขาวม้า

มีวัดที่สำคัญคือ “วัดดงภูทอง” หรือเรียกอีกชื่อว่า “วัดถ้ำน้ำหยาด” เพราะมีน้ำหยดหยาดลงมาจากบนหิน มีพระเถรานุเถระธุดงค์มา ปฏิบัติธรรมจำพรรษา จึงพาญาติโยมเรียกขานนามว่า “ถ้ำน้ำหยาด” ซึ่งวัดถ้ำน้ำหยาดนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๗ ของจังหวัดสกลนคร เป็นจุดที่สูงที่สุดของอำเภอนิคมน้ำอูน มีเจดีย์ศรีสุวรรณ รูปปั้นพระโพธิสัตย์กวนอิม และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอนิคมน้ำอูน มองไปจะเห็นสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีถ้ำที่หลบภัยของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของที่นี้ คือภูผาหักซึ่งบริเวณยอด จะมีลักษณะเป็นลานหินที่หักลงไปจากจุดนี้สามารถชมทัศนียภาพได้อย่างสวยงาม

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน  อ่างเก็บน้ำ  รอยพระพุทธบาท  ห้วยบ้านพุ่ม

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชุมชน  ภูผาหัก

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน  โฮมสเตย์ 13 หลัง ศูนย์เรียนรู้การทอผ้า

ปฏิทินกิจกรรมของชุมชน

เดือน เรื่อง สภาพที่เกิด/ผลกระทบ
มกราคม 1. บุญขึ้นปีใหม่

2. กิจกรรมวันเด็ก

– อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและความสามัคคี

– เด็กได้รับความสนุกสนานและได้แสดง ความสามารถ

กุมภาพันธ์ 1. บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ

2. ทําบุญข้าวและทําบุญขวัญข้าว

– สร้างความกตัญญูและความผูกพันของลูกหลาน

– อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

มีนาคม ทําบุญประจําปี – อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

– ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

เมษายน 1. งานประเพณีสงกรานต์ รดน้ําขอพร

2. บุญพระเวชสันดร

– ทุกคนในครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากัน

– อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

พฤษภาคม 1. ภัยแล้ง

2. บุญบั้งไฟ

– น้ำอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ

– อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและความสามัคคี

– บุชาเทวดาฟ้าดิน

มิถุนายน ฉีดพ่นลูกน้ำยุงลาย และทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายป้องกันไข้เลือดออก – ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์

– ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

กรกฎาคม เกิดน้ําท่วมบริเวณนาที่ลุ่ม – บริเวณนาข้าวและสถานที่เลี้ยงสัตว์เกิดน้ำท่วม

– พืชผลทางการเกษตรเสียหาย

สิงหาคม 1. พัฒนาหมู่บ้านในวันแม่แห่งชาติ

2. ทําบุญข้าวประดับดิน

– เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ และพัฒนา หมู่บ้านให้สะอาด เป็นระเบียบ

– อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

กันยายน บุญข้าวสาก อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสร้างความสามัคคี
ตุลาคม ทําบุญวันออกพรรษา – อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและความสามัคคีกัน

– ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

พฤศจิกายน 1. บุญกฐิน

2. ลอยกระทง

– อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและความสามัคคี

– ฟื้นฟูศิลป์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมและสืบทอด วัฒนธรรมประเพณี

ธันวาคม 1. อากาศหนาวเย็น

2. ทําบุญและพัฒนาหมู่บ้านในวันพ่อ

– เครื่องห่มกันหนาวมีไม่เพียงพอ

– พัฒนาหมู่บ้านสะอาดเป็นระเบียบ