ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านโนนหัวช้าง

ข้อมูลเบื้องต้น (ความเป็นมา)

บ้านโนนหัวช้าง มีวิถีชีวิตพี่น้องชาวชาวคริสและชาวพุทธ เริ่มต้นศาสนาคริส เมื่อปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) พระสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ ได้มาเผยแผ่ศาสนาและจัดตั้งวัดขึ้นโดยซื้อบ้านและที่ดินจากนายสมบูรณ์ ยงดี อดีตครูประชาบาลและกำนันตำบลท่าแร่ นอกจากนั้นยังได้ซื้อที่ดินจากชาวบ้านรวมเป็นที่ดินกว่า 200 ไร่ สำหรับจัดสรรให้ชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยาก ไม่มีที่ทำกินเข้ามาอยู่อาศัยทำกินทำไร่ทำสวนโดยไม่คิดค่าเช่า ต่อมาได้ขายที่ดินนอกเขตวัดให้กับชาวบ้านเหล่านั้นในราคาพอสมควรเพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ในปัจจุบันเรื่องของผลผลิตทางการเกษตร มีหลากหลายผลผลิตไม่ว่าจะเป็น หมากเม่า มะขามป้อม สมอไทย เอามาแปรรูปในชุมชนของพวกเรา จนมาเป็นน้ำผลไม้ทั้ง 100 %และก็ไวน์

ความเป็นมาของหมู่บ้านโนนหัวช้าง

ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยแยกจากบ้านต้อน หมู่ที่ 3 ตําบลสร้างค้อ อําเภอภูพาน มาเป็นบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตําบลสร้างค้อ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาคริสต์ หมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่โนนและที่ราบติดน้ำพุง บนเทือกเขาภูพาน ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน สายกาฬสินธุ์-สกลนคร ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 38 – 39 ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอําเภอภูพาน 8 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดสกลนคร 45 กิโลเมตร หมู่บ้านโนนหัวช้างมีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์พืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้แก่หมากเม่า, หวาย,ผักหวาน ฯลฯ

ทิศเหนือ จรดเขตเขื่อนน้ำพุง

ทิศใต้ จรดเขตบ้านไทรทอง บ้านต้อน

ทิศตะวันออก จรดเขตเขื่อนน้ำพุง

ทิศตะวันตก จรดเขตบ้านนาคํากลาง

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

พื้นที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพาน

อาชีพหลัก

ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม
ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,060 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ ถนนทางหลวงหมายเลข 213 (กาฬสินธุ์ – สกลนคร)