ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองผือ

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองผือ

บ้านหนองผือ ชาติภูมิแรกเดิมนั้นเป็นเผ่าภู 4 ซึ่งสืบเชื้อสายเดิมมาจากชาติมงโกลหลายเผ่า เช่น เผ่าภูไท เผ่าย้อ เผ่ากะเลิง (ปู่ไถ่) ไท เดิมมาจากคําว่า เผ่าโซ่และลาว เนื่องจากชนกลุ่มนี้ชอบอิสระรักความสงบ ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อํานาจของผู้ใด จึงอพยพมาถึงเมืองลาว เมืองวังอ่างคํา สาละวัน กองแก้ว และได้ข้ามน้ำโขงเข้ามาอยู่ในเขตแดนของไทย แยกย้ายกันอยู่อย่างอิสระ ตามความพอใจของแต่ละกลุ่ม แต่เผ่าภูไทกลุ่มหนึ่งได้อพยพไปอยู่ใกล้เทือกเขาภูพานแถวบ้านดงหลวง บ้านบึงทวาย บ้านหนองบัว บ้านหนองจี่เต่าและบ้านโนนหอม

ประมาณปี พ.ศ. 2554 กลุ่มคนภูไทจากแถบ หมู่บ้านดงหลวง ต.บึงทวาย อ.เต่างอย (ในปัจจุบัน) ได้อพยพครอบครัวมาตั้งอยู่บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านบริเวณ นี้ เป็นป่าโปร่ง ที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำหนองผือ ต้นผือเป็นพืชตระกูลหญ้าที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติชอบที่ชื้นแฉะ ดังนั้น หมู่บ้านแห่งนี้จึงตั้งชื่อตามภูมินิเวศ ที่มีหนองน้ำ และต้นผือขึ้นเต็มหนองน้ำว่า หมู่บ้านหนองผือ ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินที่ลุ่ม ที่มักจะเป็นแหล่งบ่มเพาะการเกิดภูมิปัญญาของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วย

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

บ้านหนองผือ เป็นพื้นที่ลาบลุ่มสลับเนินสูง และต่ำสลับกัน มีลำห้วย มีป่าไม้ธรรมชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่ จะเป็นพื้นที่ทำนา ทำการเกษตร สภาพดิน ดินร่วน ดินลูกรัก เหมาะสำหรับการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์

อาชีพหลัก

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงโค เป็นหลักในการดำรงชีวิต อาชีพเสริม ได้แก่ ทอผ้า ปลูกแตงโม มะเขือเทศ เพาะพันธุ์กล้าไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ทอเสื่อ จักสาน โดยมีรายละเอียดในการประกอบอาชีพ ดังนี้

ทำนา 233 ครัวเรือน
ค้าขาย 8 ครัวเรือน
เลี้ยงโค 30 ครัวเรือน
เลี้ยงกระบือ 20 ครัวเรือน
ปลูกพืช 37 ครัวเรือน
ทอผ้า 15 ครัวเรือน

สภาพทางเศรษฐกิจ

บ้านหนองผือเป็นหมู่บ้านที่เศรษฐกิจดี เนื่องจากประชาชนมีอาชีพเสริมทุกครัวเรือน ประชาชนมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. รายได้เฉลี่ย จำนวน 53,370 บาท/คน/ปี

สภาพทางสังคม

ชาวบ้านหนองผือ มีความรักใคร่ สามัคคี อยู่กันแบบฉันท์พี่น้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน ครู อาจารย์ มีความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนา มีวัดอินทรังสฤษฎิ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

การคมนาคม

มีถนนลาดยางจากอำเภอถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประมาณ 5 กิโลเมตร มีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน ถนนลาดยางผ่าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อแก้ว ดงมะไฟ ลึมบอง และหว้าน ส่วนอีก 6 หมู่บ้าน เป็นถนนลูกรัง ได้แก่ บ้านสร้างแก้ว หนองลุมพุก คำภูทอง สรศรี ท่างาม อ่างคำค้อ

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ เขตอำเภอกุสุมาลย์
ทิศใต้ ติดกับ ห้วยลองบ้านนาแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาโพธิ์
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านใหม่หนองผือ

สถานที่สำคัญที่ชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน

วัดศรัทธาราม
พระพุทธเมตตาประชาสันต์
ตำหนักปู่ชัยยะ
ศาลเจ้าแม่ประทุมทิพย์
นครงวังบ้านยา
โรงปุ๋ยไส้เดือน
ป่าอนุรักษ์พระเทพญาณวิศิษฎ์

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

คุ้มที่ 1 คุ้มวัด หัวหน้าคุ้ม นายถาวร งับแสนสา
คุ้มที่ 2 คุ้มกลางพัฒนา หัวหน้าคุ้ม นายสำนวน ข่วงทิพย์
คุ้มที่ 3 คุ้มบูรพา หัวหน้าคุ้ม นายมาลี ฤทธิ์แสน
คุ้มที่ 4 คุ้มใต้ หัวหน้าคุ้ม นางวาริด แก้วคำแจ้ง
คุ้มที่ 5 คุ้มตะวันออก หัวหน้าคุ้ม นายวิทย์ พาระ

ข้อมูล กลุ่มองค์กร/กองทุนในหมู่บ้าน

กลุ่มองค์กร

กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต
กลุ่มสตรีบ้านหนองผือ
กลุ่ม อสม.
กลุ่ม กตส.
กลุ่มจักสานตระกล้า
กลุ่มทอผ้าลายมุก

ด้านกองทุน

กองทุนศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน
กองทุนธนาคารข้าว ประจำหมู่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านประมง แสนเพียง เบอร์ 061-0607414

ประธานกลุ่มทอผ้า นางถาวร บาลโคตรคูณ วิไลพร จันลุน เบอร์ 091-0638423 (ร้านแปรรูปกระเป๋าผ้าทอมือสวิตา)

กลุ่มทอผ้าลายมุก