ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านลาดค้อ

คําขวัญหมู่บ้าน

“ ถิ่นธรรมะศรีชมชื่น   งามร่มรื่นยิ่งแต้

โคขุนแก้เศรษฐกิจ  แหล่งพลิตผ้าฝ้ายผ้าโหม

บุญบั้งไฟไกลทั่วแดน   วิมานแผนแดนสาวญ้อ”

ประวัติหมู่บ้าน

เมื่อสมัย 100 กว่าปีมาแล้ว หมู่บ้านคําฮุย เป็นหมู่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่มาก ต่อมามีปอบอาละวาด และเกิดโรคระบาด (ฝีดาษ) ทําให้มีผู้คนล้มตายวันละ 2-3 คน ชาวบ้านจึงอพยพ มาตั้งบ้านเรือนที่บ้านม่วงไข่ บ้านลาดดู่และบ้านหนองแข้ ในปัจจุบันและมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่ง ได้พากันอพยพมา โดยการนําของปู่บุญ ไตรแก้ว พากันมา จนถึงลาดกว้างมีต้นค้อใหญ่ มีบึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับเป็นสถานที่ร่มรื่นเหมาะกับการจะเป็นที่อยู่อาศัย จึงปรึกษาหารือกัน แล้วพากันตั้ง บ้านเรือนที่นี้ ซึ่งมีต้นค้อใหญ่ จึงชื่อว่า “บ้านลาดค้อ”

สถาพพื้นที่

พื้นที่สวนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตร มีแหล่งน้ำสำคัญและลำห้วย เช่นลำน้ำกำ กุดแข้ ลำห้วยนาซาว ลำห้วยกุดจิก

สโลแกนบ้านลาดค้อ

เที่ยวบึงแต้  แลสาวงามถิ่นไทญ้อ
บ้านลาดค้อ  ทอผ้าคราม  งามราชวัตร

อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ จดบ้านโนนสามัคคี
ทิศใต้ จด บ้านโพน
ทิศตะวันออก จด บ้านหนองนางกอม
ทิศตะวันตก จด บ้านเหล่าทุ่ง

อาชีพหลัก

ทำนา
เพาะชำกล้าไม้
ทอผ้าไหม
ปลูกไม้ผล
เลี้ยงโคขุน
จักสาน
ทอผ้าฝ้าย

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2 หลังคาเรือน

การคมนาคม

การเดินทางเข้าสู่ตำบลโดยถนนลาดยางจากอำเภอระยะทาง 6 กม.

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

ผู้ใหญ่จิรายุ นพธาระอุดร เบอร์ 088-7975891, 081-0518656

ข้อมูลกลุ่ม/องค์การชุมชน

กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านลาดค้อ

ประเพณีวัฒนธรรมเด่น

การละเล่นกลองยาว

การทําขนมข้าวเขียบ

พิธีเลี้ยงปู่ตา