ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านนานกเค้า

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านนานกเค้าก่อตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ.2460 โดยแยกออกมากับบ้านนาขาม ตำบลห้วยยาง โดยมีประชาชนตั้งหลักปักฐาน เริ่มแรก 10 ครัวเรือน แยกมา 3 เผ่า คือเผ่าย้อ เผ่ากะเลิง และเผ่าโซ่
บ้านนานกเค้า ตั้งอยู่ในเขตตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวเมือง 12 กิโลเมตร

วิดีโอนำเสนอชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : บ้านนานกเค้า อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

อาณาเขตของหมู่บ้าน

พื้นที่มีทั้งหมด 3,000 บาท

ทิศเหนือ จดบ้านนาคำ
ทิศใต้ จดบ้านห้วยบยาง
ทิศตะวันออก จด บ้านคลองไผ่พัฒนา
ทิศตะวันตก จดบ้านลาดกะเฌอ

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 204 เรือน ประชากรทั้งหมด 700 คน แยกเป็นเพศชาย 344 และเพศหญิง 256 คน (ข้อมูล จปฐ. ปี 2553)

อาชีพหลัก

ทำนา
ทำสวน
รับจ้าง
ค้าขาย
เลี้ยงสัตว์
รับราชการ

รายได้เฉลี่ย

รวมรายได้ทุกครัวเรือน ปีละ 1,216,000 บาท

สถานที่สำคัญที่ชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน

วัดดอนสีดาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2502

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำจากธรรมชาติ

อ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่
อ่างเก็บน้ำภูไม้ลวก