ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านโคกตาดทอง

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโคกตาดทอง

จากอดีตกาลเนิ่นนานมาแดนดินถิ่นนี้คนเรียกขานนามว่า “ภูผาทอง” ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าที่หน้าผาบนยอดเขาอันสูงชันแห่งนี้เป็นที่เก็บซ่อนวัตถุโบราณอันล้ำค่าที่เขานำมาซ่อนเอาไว้โดยไม่มีใครรู้จากคำบอกเล่าของตาขุนลุน (พรานป่าในยุคปีพ.ศ.2440)

ภูผาทองในอดีตนอกจากเป็นแหล่งโบราณสถานแล้วยังมีความอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาติ มีลำธารไหลลดคดเคี้ยวจากหลังเขาลงพื้นราบตามแนวลาดชันจนเกิดเป็นตาดหินหลายแห่งบริเวณใต้เชิงเขาเป็นป่าพื้นราบป่าโคกสลับกับที่ลุ่มเป็นแห่งๆ พื้นที่อุดมด้วยทรัพยากรอันมีค่าที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต ประกอบกับยุคสมัยบ้านเมืองกำลังพัฒนา ประชากรกำลังเพิ่มจำนวน ผู้คนแสวงหาแหล่งทำมาหากินถิ่นอยู่อาศัย จึงมีผู้คนมาจับจองตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน จนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านโคก-ตาด-ทอง

อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ จด เขตติดต่อบ้านค้อเขียว หมู่ที่1, บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 2,6 ตำบลค้อเขียว
ทิศใต้ จด ภูเขาภูผาทอง เขตติดต่อบ้านตาดภูวง ตำบลคำบ่อ
ทิศตะวันออก จด บ้านป่าโจด หมู่ที่ 4 ตำบลค้อเขียว และบ้านคำบิด หมู่ที่ 6 ตำบลคำบ่อ
ทิศตะวันตก จด ลำห้วยน้ำหยาดตอนบนและถนนสายน้ำตกแก่งกุลา

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

มีครัวเรือนทั้งหมด 185 ครัวเรือน
ประชากรทั้งหมด 759 คน
ชาย 366 คน หญิง 792 คน

อาชีพหลัก

อาชีพทำนา 170 ครอบครัว
อาชีพทำสวน 59 ครอบครัว
อาชีพรับจ้าง 75 ครอบครัว
อาชีพค้าขาย 9 ครอบครัว
อาชีพเลี้ยงสัตว์ 32 ครอบครัว
อาชีพรับราชการ 14 คน/ 12 ครัวเรือน

รายได้เฉลี่ย

รายได้รวมทั้งหมู่บ้าน 38,340,250 บาท
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 289,320 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 70,253 บาท

การคมนาคม

ถนนลาดยางสายป่าโจด-ดอนส้มโฮง
ถนนลาดยางสายค้อเขียว-น้ำตกแก่งกุลา
ถนนแอสฟัลท์ติค สายบ้านโคกตาดทอง-วัดถ้ำพระพุทธไสยยาสน์

สาธารณูปโภค

โทรศัพท์สาธารณะ ๒ แห่ง
ศาลาอเนกประสงค์ ๑ แห่ง
ไปรษณีย์เอกชน ๑ แห่ง
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ๑ แห่ง

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำจากธรรมชาติ

ลำห้วยน้ำหยาด
ลำห้วยก้านเหลือง

สร้างขึ้น

ระบบประปาภูเขาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด
ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่หนองซำบก
บ่อบาดาล

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

ผู้ใหญ่บ้าน นายสำรวม นางาม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองชื่อ (คนที่ ๑ นายดิลก คุณมี , ๒ นายปพนพัชร์ แพงศรี)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ( นายสมศรี ฤทธิธรรม)
สมาชิก อบต. ชื่อ (คนที่ ๑ นายสำเร็จ วงศ์ภาคำ , ๒. นายพรชัย วงศ์ภาคำ)

ข้อมูลกลุ่ม/องค์การชุมชน

กพสม.
เยาวชน
ออมทรัพย์ฯ
กลุ่มฉางข้าว
กลุ่มยางพารา
กลุ่มแม่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
กองทุนพัฒนาเด็ก
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน
กลุ่มอนุรักษ์ไก่พันธุ์เมือง
กลุ่มผู้สูงอายุ

ประเพณีกิจกรรมประจำปีของชุมชน ปฏิทินชุมชน

เดือน วิถีชีวิต กิจกรรม
๑ มกราคม -ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ –บายสีสู่ขวัญมอบของขวัญผู้สูงอายุ
ทำบุญสัมฤกษ์บ้าน
๒๐-๒๖ กุมภาพันธ์ -ทำบุญมาฆบูชาจัดงานปฏิบัติธรรมประจำปี -ถวายเข้าจี่
๑๓ เมษายน -ทำบุญตักบาตรวันสงการนต์ -รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ -ทำบุญวันวิสาขบูชาสวดคาถาขอฝน -สรงน้ำพระถ้ำ
ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ -ทำบุญเข้าพรรษา -ถวายผ้าอาบน้ำฝน
๑๒ สิงหาคม -ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ -พัฒนาหมู่บ้าน
แรม ๑๔ ค่ำเดือน ๙ -ทำบุญข้าวประดับดิน -ถวายมะตะกะภัตาหาร

-ฟังธรรม

ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ -ทำบุญข้าวสาก -ถวายสลากภัตาหาร

-ฟังธรรม

ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ -ทำบุญออกพรรษา -ถวายปราสาทผึ้ง

-ทอดกฐิน

ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ -ทำบุญตักบาตร

-ลอยกระทง

-ทำกระทง
๕ ธันวาคม -ทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ -พัฒนาหมู่บ้าน