ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านกุดเรือน้อย

ประวัติหมู่บ้าน

เมื่อประมาณปี 2465 พ่อวันทา ปังกวาน ย้ายมาจากบ้านกุดเรือใหญ่ ต่อมาบุตรหลานได้ย้ายตามมาอยู่ด้วยกันมากขึ้น บ้านกุดเรือน้อย จึงได้ชื่อว่าเป็นบ้านฝากของบ้านกุดเรือใหญ่ ต่อมาปี 2511 ทางราชการได้ยกให้ เป็นหมู่บ้านตาม พ.ร.บ. การปกครองท้องที่ ชื่อ บ้านกุดเรือน้อย

คำขวัญ

ข้าวในนากอเขียว ดอกกระเจียวเต็มดง ถั่วลิสงเต็มไร่ วัวควายพันธุ์ดี สามัคคีเป็นเลิศ
ใจประเสริฐมีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและมีน้ำท่วมในช่วงฤดฝน สภาพภูมิอากาศประกอบไปด้วย ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย 27-28 องศาเซลเซียส

อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดกับตําบลนาฮี อําเภออากาศอํานวย
ทิศใต้ ติดกับบ้านกุดเรือใหญ่
ทิศตะวันออก ติดกับตําบลขัวก่าย
ทิศตะวันตก ติดกับบ้านนาซอ หมู่ที่ 10

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

ประชากรทั้งหมด 492 คน
ครัวเรือนทั้งหมด 135 ครัวเรือน
ชาย 244 คน หญิง 248 คน

อาชีพหลัก

ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือทํานาเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริม ทอผ้า ปลูกถั่วลิสง จักสาน

การคมนาคม

ถนน คสล. จำนวน 2 สาย
ถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย
ถนนดิน จำนวน 1 สาย

สาธารณูปโภค

มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จํานวน 135 ครัวเรือน

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำจากธรรมชาติ

ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง

สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 1 แห่ง
หนองน้ำ จำนวน 1 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

นายประจักษ์เนตร ประฮาดไชย เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 6
นายบุญร่วม ประฮาดไชย    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายธนูพิษ ประฮาดไชย     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายไพรยนต์ ผุดผ่อง          สมาชิกสภาเทศบาล
มีคณะกรรมการหมู่บ้าน 9 คน กรรมการกองทุนหมู่บ้าน (4 คน ) คณะกรรมการมีการดํารงตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลกลุ่ม/องค์การชุมชน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จำนวน 1 แห่ง
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง
หอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน – แห่ง
ศาลากลางบ้าน/อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง
หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย จำนวน 1 แห่ง
สนามกีฬา/ลานกีฬา จำนวน 1 แห่ง

วัฒนธรรมประเพณีบ้านกุดเรือน้อย

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

การแต่งกาย นิยมแต่งกายแบบทั่วๆไป

ภาษา ส่วนใหญ่ประชากรจะพูดภาษาโย้ย