ห้วยบาง

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านดงภูทอง

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

ผาลมโชย

ภูผาหัก

ถ้ำน้ำหยาด

จุดชมวิวผาคอยนาง

ถ้ำฤาษี

ฝายมดแดง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชุมชน

การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับชุมชนอื่น เชื่อมกับหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 หมู่บ้านในอำเภอ คือ บ้านโนนสุวรรณ หนองบัวบาน บ้านดงภูทอง และอำเภอกุดบาก อำเภอวาริชภูมิ อำเภพังโคน อำเภอพรรณานิคม

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

กิจกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

กิจกรรมท่องเที่ยวภายในชุมชนที่น่าสนใจ

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ถ้ำ ลานหิน หน้าผา แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติ

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

1. เที่ยว 1 วัน 8 คน

รถรับส่ง 8 คน

อาหารกลางวัน + เครื่องดื่ม 800 บาท

อาหารว่าง 8*20 160 บาท

ดอกไม้ต้อนรับ  160 บาท สถานที่ต้อนรับ (3 ฐาน ) 900 บาท

ของที่ระลึก
รวม 2060 บาท

2. เที่ยว 1 วัน 30 คน

 รถรับส่ง 30 คน 500 บาท

 อาหารกลางวัน + เครื่องดื่ม 3000 บาท

 อาหารว่าง 30*20 – ดอกไม้ต้อนรับ 600 บาท

 สถานที่ต้อนรับ (3 ฐาน) 300 บาท

 ของที่ระลึก
รวม 5900 บาท 

3. เที่ยว 2 วัน 1 คืน  8 คน

 รถรับส่ง 8 คน 400 บาท

อาหารกลางวัน + เครื่องดื่ม 3200 บาท

 อาหารว่าง 8*20    640 บาท

 ดอกไม้ต้อนรับ80 บาท

 สถานที่ต้อนรับ (3 ฐาน)900 บาท

 ของที่ระลึก 160 บาท

 ที่พัก + อาหารเช้า ( 200 * 8) 1600 บาท

รวม 6980 บาท

4. เที่ยว 2 วัน 1 คืน  30 คน 

 รถรับส่ง 30 คน 800 บาท

อาหารกลางวัน + เครื่องดื่ม 12000 บาท

อาหารว่าง 30*120 3460 บาท

ดอกไม้ต้อนรับ 900 บาท

สถานที่ต้อนรับ (3 ฐาน) 600 บาท

ของที่ระลึก – ที่พัก + อาหารเช้า ( 200 * 30 ) 6000 บาท

รวม 23000 บาท

20/12/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านดงภูทอง

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมก […]
19/12/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยบาง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยบาง […]
19/12/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านห้วยบาง

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมก […]