บ้านหนองครอง

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวบ้านหนองครอง

ชมบ้านไม้ไทกะเลิงโบราณ

ปัจจุบันยังมีการใช้งาน ไม้ที่ใช้สร้างบ้านเป็นไม่ที่หาได้ตามท้องถิ่้น ลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง บ้านไม้ไทกะเลิง โบราณ อายุเกือน 100 ปี

ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านหนองครอง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา มีของเก่าที่อนุรักษ์ไว้ ได้แก่ เล้าข้าวโบราณ

โฮมสเตย์

ชุมชนบ้านหนองครองมีครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโอมเสตย์สำหรับพักเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมกับทางชุมชน จำนวน 12 หลัง และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณครั้งละ 40 คน มีบริการนวดแผนไทนสำหรับนักท่องเที่ยว

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านหนองครอง

บ้านหนองครอง ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นถิ่นของชาวบ้านที่นี่ ชาวบ้านมีอาชีพทอผ้าเป็นอาชีพหลักจึงนำมาประยุกต์เป็นท่ารำชื่อว่า รำสาวเข็นฝ้าย มีเล้าข้าวโบราณที่คนในหมู่บ้านอนุรักษ์ไว้ มีบ้านไทกะเลิงอายุกว่าร้อยปี

รับรู้ประวัติผ้าผ้าพรพมมาอายุเกือบ 200 ปี ต้นกำเนิดของผ้าลายพรหมมาผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง นวดแผนไทย โฮมสเตย์พร้อมรับนักท่องเที่ยว อาหารพื้นถิ่น แสนอร่อย ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ

24/10/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวหนองครอง

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท […]
24/10/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองครอง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองครอง […]
24/10/2018

อาหารพื้นถิ่นบ้านหนองครอง

อาหารพื้นถิ่นบ้านหนองครอง […]