บ้านนางเติ่งสามัคคี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านนางเติ่งสามัคคี

ความเป็นมา

เบื้องต้นมีคนจํานวนหนึ่ง ไม่ทราบจํานวนได้ อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว มาทางทิศตะวันตกของลําน้ำอูน และทิศตะวันออกของลําห้วยโคลน ไม่ทราบ พ.ศ. ครั้งนั้นยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน ซึ่งต่อมาไม่นานก็มีหญิงคนหนึ่งเป็นชาวเขา ซึ่งพเนจรเร่ร่อนมา ลักษณะเป็นคนหูใหญ่ ซึ่งภาษาลาวคือหญิงหูใหญ่ ซึ่งภาษานิยมเรียกว่า “หูเติ่ง” ได้มาตายอยู่ที่ลําน้ำอูนท้ายหมู่บ้าน ขณะนั้นชาวบ้านจึงเอานามว่า “อีเติ่ง” โดยเอานามของผู้หญิงหูเติ่ง มาเป็นชื่อบ้าน อยู่ต่อมาชาวบ้านจึงเลือกเอาพ่อหลักคําเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน พ่อหลักคําปกครองบ้านอีเติ่งยาวนานพอสมควร ก็ถึงแก่กรรมลง ชาวบ้านจึงนําเอาดวงวิญญาณของพ่อหลักคํา มาเป็นมหศักดิ์หลักเมือง เรียกกันว่า “ปู่ตา” เป็นที่เคารพสักการะมาจนตลอดถึงทุกวันนี้

วัดบ้านนางเติ่ง

ศาลเจ้าปู่หลักคำ

ศาลย่าเติ่ง

คำขวัญ

ปู่หลักคําแปงบ้าน แม่ย่าเติ่งสร้างเมือง
งามสือเลื่องหนองแวง ดินแดนแห่งแก้งน้อยใหญ่
หลวงพ่อโตโคตะมะ ยึดเหนี่ยวดวงใจ
ผ้าย้อมครามเปลือกไม้งามวิไล ลูกหลานน้อมในพุทธธรรม

ปรัชญา

คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นชุมชน

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาสายอาชีพ เพื่อการมีงานทําที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เน้นกลุ่มประชากรวัยแรงงาน เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

อัตลักษณ์

ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นําสู่ความพอเพียง
เอกลักษณ์ ส่งเสริม เติมเต็มการเรียนรู้
บริการสู่ชุมชน

เบอร์ติดต่อ

คุณเมษ (วิสาหกิจ) โทร 062-139-9188
ผู้ใหญ่เตียม พิมพัด โทร 088-301-7438

การเดินทาง

20/12/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านนางเติ่งสามัคคี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านน […]