16-อำเภอสว่างแดนดิน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านชุมพล

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านชุมพล เป็นหมู่บ้านที่แยกตัวออกมาจากบ้านขาม เมื่อปี พ.ศ.2468 โดยตระกูล มณีวงศ์ และตระกูล รันวงศา ได้อพยพมาพบแหล่งทำมาหากิน ได้ยึดเอาดงถ้าน้อย เป็นแหล่งพักเป็นแหล่งแรก และดงป่าก้าว (วัดป่าแก้วในปัจจุบัน) เป็นแหล่งทำที่พัก ในช่วงแรก ได้พากันทำที่พักเพื่อทำการเกษตร พอได้อยู่ได้กิน แต่พออยู่ต่อมา ได้ทำบ้านเรือนแบบกึ่งถาวรขึ้น เพราะไม่ต้องการที่จะเดินทางจากบ้านขามไปมายังดงคำน้อย และได้สร้างบ้านเรือน ต่อมา ในปีพ.ศ. 2493 หลวงปู่ขาวอนาลโย ได้เดินทางจากฌาปนกิจหลวงปู่มั่น จึงเดินทางมาพบ ได้ปักกลด และตั้งเป็นเขตวัดไว้ ต่อมานายลี ธิอัมพร พร้อมครอบครัว ได้อพยพครอบรัวจากบ้านขามมาสมทบ และได้สร้างบ้านเรือน มั่นคงตลอดมา ในตอนแรกใช้ชื่อ บ้านคำน้อย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านชุมพล เมื่อปี พ.ศ. 2489 เพราะหมู่บ้านแห่งนี้ ได้เป็นที่ชุมนุม ของกองกำลังเสรี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเปลี่ยนเป็นบ้านชุมพล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 เป็นต้นมา

ศำขวัญบ้านชุมพล

วัดป่าแก้วชุมพล ชุมชนทอหมี่ขิด
ศักดิ์สิทธิ์ เจตีย์ พระอาจารย์สิงห์ทอง
เรืองรองเกษตรกรรม วัฒนธรรมเป็นเลิศ

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

ดินสำหรับการเพาะปลูกเป็นดินไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการเพาะปลูกไม้ผล และพืชไร่ แต่เป็นดินที่หมาะสมสำหรับในการทำนา เนื้อดินเป็นดินร่วนระบายน้ำค่อนข้างเหลว แหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้ประโยชน์ คือ ลำน้ำพุง และห้วยตาล น้ำจากลำน้ำพุงที่เกษตรกรนำมาใช้ทำการเกษตรนั้นมีน้อยเนื่องจากน้ำอยู่ลึก

อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ จรดบ้านท่าวัด ต.ค้อใต้
ทิศใต้ จรดบ้านหนองกุง ต.บงเหนือ
ทิศตะวันออก จรดบ้านโคกดินแดง ต.หนองหลวง
ทิศตะวันตก จรดบ้านหนองแค

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 196 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 677 คน
เป็นเพศชาย 332 คน เป็นเพศหญิง 352 คน

อาชีพหลัก

ทำไร่ ทำนา ทำสวน ทำเลี้ยงสัตว์ ประมง

รายได้เฉลี่ย

ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 67,017 บาท/คน/ปี

สถานที่สำคัญที่ชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน

โรงเรียน 2 แห่ง
วัด/มัสยิด/โบสถ์แม่พระ 1 แห่ง
ตลาด 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
โรงพยาบาล / สถานีอนามัย – แห่ง
สถานีวิทยุ / หอกระจายข่าว 1 แห่ง
สนามกีฬา 1 แห่ง
ศาลากลางบ้าน / ห้องสมุด / ศูนย์การเรียนรู้ 2 แห่ง
แหล่งท่องเที่ยว / บริการ 1 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง
สมาคม /มูลนิธิ – แห่ง
ร้านค้า / ร้านอาหาร 4 แห่ง
สวนสาธารณะ / สนามเด็กเล่น – แห่ง
สถานีตำรวจชุมชน – แห่ง

การคมนาคม

การเดินทางเข้าชุมชน

นนลาดยาง 1 สาย
ถนนลูกรัง – สาย
ถนนคอนกรีต 7 สาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ 195 ครัวเรือน
มีประปาภูมิภาค / หมู่บ้าน 2 แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ – แห่ง

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคในหมู่บ้าน

บ่อน้ำตื้น 1 แห่ง

บ่อน้ำสาธารณะ 1 แห่ง
คลอง – แห่ง
ลำห้วย 2 แห่ง

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำจากธรรมชาติ

มีหนองน้ำ ชื่อ หนองคูบะกลาง และจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี มีพื้นที่โดยประมาณ 131 ไร่ มีน้ำตลอดทั้งปีเหมาะในการปรับปรุง ให้เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับหมู่บ้าน ตำบลฃ

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

นายพรหมมา บุตรจันทร์ ตำแหน่ง กำนัน

นายเสอื้อน ธิมะสาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยกำนัน

นายบุญจันทร์ ชนะกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกำนัน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรัตนา ธิสาชัย เบอร์ 0862342781

วัฒนา เขียวอ่อน เบอร์ 0899425497 (กลุ่มเย็บผ้กระเป๋า)

ข้อมูลกลุ่ม/องค์การชุมชน

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
กลุ่มพัฒนาสตรี
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ.)
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ
ร้านค้าชุมชน
ธนาคารข้าว
กลุ่มเยาวชนอาสาต้านยาเสพติด
กลุ่ม อสม. (บริการยาสามัญประจำบ้าน งานบริการอสม.)
กองทุนแม่ของแผ่นดินประเพณีชุมชน

ประเพณีบุญประทายข้าวเปลือก (บุญกองข้าว)

ประเพณีบุญประทายข้าวเปลือก ชาวอีสานโดยทั่วไปจะเรียกกันว่า บุญกองข้าว จะจัดระหว่างเดือน 3 (มีนาคม) ของทุกปี
แนวคิด แต่ก่อนผู้นำชุมชนและชาวบ้านคิดว่าหมู่บ้านที่เขาอยู่เป็นบ้านเป็นเมืองเป็นที่เกิดที่ตายต้องได้รับการดูแลปรับปรุงและพัฒนาจะเอาเงินทองทรัพย์สินที่ไหนมาใช้จ่าย จึงคิดเป็นกุศโลบายว่าเราต้องทำเป็นบุญโดยให้ชาวบ้านเสียสละบริจาคทานเป็นเงินทรัพย์สินและสิ่งที่ชาวบ้านจะทานได้ง่ายที่สุดคือข้าวเปลือกเพราะทุกครัวเรือนทำนามีข้าวเปลือกเพื่อนำข้าวไปขายแล้วนำเงินมาไว้เป็นกองกลางเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณะในหมู่บ้านชุมชน

บุญกฐิน

จะจัดในช่วงเดือนตุลาคม นับหลังวันออกพรรษาเป็นเวลา 30 วัน จะจัดวันใดก็ได้ภายใน 30 วัน ส่วนใหญ่จะจัดเป็นกฐินสามัคคี ร่วมกันทั้งหมู่บ้าน มีบางปีมีคนจองกฐินเป็นเจ้าภาพ และในบางปีมีกฐินจากลูกหลานในหมู่บ้าน ที่ไปทำงานกรุงเทพ

29/10/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านชุมพล

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]
19/10/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านตาล

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]
18/10/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบึงโนใน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบึงโนใน […]
18/10/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านบึงโนใน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]
02/10/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านบึงโนใน

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมก […]
22/09/2018

อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านพันนา

อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านพันนา […]
22/09/2018

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนหมู่บ้านพันนา

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนหมู่บ้านพ […]
22/09/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านพันนา

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมก […]
22/09/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านพันนา

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]