13-อำเภอภูพาน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านสวนสรรค์

บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลโคกภู อําเภอภูพาน จังหวัด สกลนคร ได้อพยพมาตั้งรกรากถิ่นฐานร่วมกับบ้านคําเพิ่ม หมู่ที่ 6 ตําบล โคกภู อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ในปี 2525 บริเวณหมู่บ้านสวน สวรรค์ประกอบอาชีพหลักทําการเกษตร เช่นปลูกถั่วฝักยาว พืชผักกินใบ และผักสวนครัวไว้บริโภคและจําหน่าย จึงถูกเรียกว่า “บ้านโนนสวนถั่ว” ต่อมาได้ขอแยกหมู่บ้านออกจากบ้านคําเพิ่ม โดยการนําของสองครอบครัว หลัก คือ นายกง เพชรนาค และนายสีดา อุชี แล้วเปลี่ยนชื่อบ้านเป็น “บ้านสวนสวรรค์”
ปัจจุบันเนื่องด้วยเป็นหมู่บ้านที่มีคนอพยพมาอาศัย ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงไม่ได้ทําอาชีพเกษตรกรเหมือนเช่นอดีตเพราะไม่มีที่ดินทําการเกษตร ชาวบ้านสวนสวรรค์ในปัจจุบันจึงยึดอาชีพรับจ้าง หาปลาในเขื่อนน้ำพุง และหาของป่าขายเป็นอาชีพ

 

วิสัยทัศน์หมู่บ้าน

พร้อมพัฒนา  สู่ประชาธิปไตย ฝักใฝ่คุณธรรม  น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจหมู่บ้าน

ประชาชนเห็นคุณค่า  นําปรัชญามาใช้ ร่วมใจออกเสียง   พร้อมเพรียงจริยธรรม

อาชีพ

เดิมบ้านสวนสวรรค์ เป็นหมู่บ้านเกษตรหลัก ยึดอาชีพปลูกผัก/ผลไม้ตามฤดูกาล เลี้ยงสัตว์ ทําสวนทําไร่ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลผลิตในหมู่บ้าน แต่ในปัจจุบัน เนื่องด้วยชาวบ้านในหมู่บ้านสวนสวรรค์เป็นคนที่อพยพมาจากถิ่นอื่น พื้นที่ทําการเกษตรจึงมีไม่เพียงพอ ดังนั้นในปัจจุบัน ชาวบ้านสวนสวรรค์จึงมีทั้งคนที่ประกอบอาชีพ ปลูกผัก/ผลไม้ ทําสวนทําไร่ เลี้ยงสัตว์ แปรรูป และหา ของป่า หาสัตว์น้ำขาย

ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 

บ้านสวนสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตามความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูพานประมาณ 2 กิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีสภาพพื้นที่สูงต่ำ สลับกันเป็นลูกคลื่น เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์
 
มีเนื้อที่     405 ไร่
พื้นที่อยู่อาศัย 200 ไร่
พื้นที่ทางการเกษตร 205 ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ บ้านคำเพิ่ม หมู่ 18
ทิศใต้ บ้านโนนคอกวัว หมู่ 8
ทิศตะวันออก เขื่อนน้ำพุง
ทิศตะวันตก เขตป่าสงวน

ข้อมูลด้านประชากร

ประชากรทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 559 คน  แยกเป็นชาย 272 คน หญิง 287 คน
จำนวนครัวเรือน 148 ครัวเรือน
จำนวนผู้สูงอายุ 38 คน
จำนวนเด็ก 0-5 ปี 45 คน
จำนวนผู้พิการ 12 คน
ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เช่น ข้าว สละ เลี้ยงเป็ด ไก่ เป็นต้น

ข้อมูลด้านอาชีพและการมีงานทำในชุมชน

อาชีพทำนา  195  ครัวเรือน
อาชีพทำไร่  179  ครัวเรือน
รับจ้างทั่วไป  150  ครัวเรือน
ค้าขาย     6 ครัวเรือน
เลี้ยงสัตว์  130  ครัวเรือน
ราชการ     6 ครัวเรือน

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประปาหมู่บ้าน 2 บ่อ
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 1 บ่อ
แหล่งน้ำธรรมชาติ(เขื่อนน้ำพุง)

ข้อมูลด้านสาธารณูปการในหมู่บ้าน/ชุมชน

ไฟฟ้าส่องสว่างไม่อำนวยความสะดวก 2 ครัวเรือนเพราะห่างจากหมู่บ้านประมาณ 400 เมตร
ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน 12 จุด ใช้การไม่ได้ 2 จุด
ยังขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ต้องการไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนรอบหมู่บ้านอีก 11 จุด

ข้อมูลด้านสังคม ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น

บุญกองข้าว (ข้าวจี่) ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ 13 -15  เมษายน ของทุกปี
ประเพณีเข้าพรรษา ตรงกับวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี
ประเพณีออกพรรษา ตรงกับ 15 ค่ำ เดือน 11
ประเพณีลอยกระทง  ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

บ้านสวนสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตามความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร หมู่บ้านสวนสวรรค์ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน มีพื้นที่ด้านข้างติดกับเขื่อนน้ำพุง อีกด้านติดกับเขตป่าสงวน พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีสภาพพื้นที่สูงต่ำ สลับกันเป็นลูกคลื่น เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ 

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

รณรงค์เลี้ยงปลากินลูกน้ำ
รณรงค์การกินผักเพื่อสุขภาพและอาหารปรุงสุก
เฝ้าระวังโรคราดต่าง ๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคติดต่อต่าง ๆ ในชุมชน
ประธานกลุ่ม นายจอน  หาไชย

กลุ่มองค์กรในชุมชน

กองทุนหมู่บ้านมีเงินทุนหมุนเวียน 2,200,000 บาท
กองทุน “แก้ไขปัญหาความยากจน” (กขคจ)
กองทุน “อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง” (อพป)
กองทุน “แม่ของแผ่นดิน”
กองทุน “ฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน”
กองทุน “สัจจะออมทรัพย์”
สภาองค์กรชุมชน ตำบลโคกภู
ธนาคารต้นไม้
กองทุนสวัสดิการตำบลโคกภู (กองทุนวันละบาท)
กองทุนและบทบาทสตรี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
คณะกรรมการหมู่บ้าน

 

22/10/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านสวนสรรค์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]
22/10/2018

ผลิตภัณฑ์บ้านนางเติ่งสามัคคี

ผลิตภัณฑ์บ้านนางเติ่งสามัค […]
02/10/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านโนนหัวช้าง

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมก […]