ความเป็นมาของโครงการ

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การค้าแบบสากล ขณะเดียวกันภาครัฐได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย การท่องเที่ยวชุมชน ที่ผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ ประสิทธิภาพของการแข่งขัน และความสุขของคนชุมชน

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ความสำคัญกับการขายสินค้าชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว เน้นการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมคิดและผลิตสินค้าและบริการ รวมงมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่างแท้จริง\

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสกลนครดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 18 อำเภอ 54 หมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับที่ อำเภอ ตำบล หมู่ที่  ชื่อบ้าน หมู่บ้านที่ดำเนินการร่วม สถานที่ท่องเที่ยวหลัก
1 เมืองสกลนคร ดงมะไฟ 5 บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 6, 9 ต. ดงมะไฟ ถ้าผาแด่น หนองหาร
2 เมืองสกลนคร ท่าแร่ 1 บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 2, 6 ต. ท่าแร่ หมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค)
3 เมืองสกลนคร โนนหอม 2 บ้านโนนหอม หมู่ที่ 1,9, 10, 11 ต. โนนหอม ชาวภูไท
4 เมืองสกลนคร ห้วยยาง 10 บ้านนานกเค้า หมู่ที่ 8, 12, 13 ต. ห้วยยาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5 เมืองสกลนคร เหล่าปอแดง 3 บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 5, 7, 8, 9, 10 ต. เหล่าปอแดง หนองหาร
6 เมืองสกลนคร ฮางโฮง 1 บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 6, 7, 8 ต. ฮางโฮง ไม่พบ
7 กุดบาก กุดบาก 9 บ้านกุดแฮด หมู่ที่ 4, 7 ต. กุดบาก ผ้าย้อมคราม บ้านกุดแฮด
8 กุดบาก นาม่อง 11 บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4, 14, 18 ต. นาม่อง กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองสะไน
9 กุสุมาลย์ โพธิไพศาล 1 บ้านนาดี ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสะกอ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ พิพิธภัณฑ์ชาวโซ่ ศาลปู่มเหศักดิ์เจ้า
10 กุสุมาลย์ โพธิไพศาล 7 บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17 ต. โพธิไพศาล
11 กุสุมาลย์ โพธิไพศาล 6 บ้านโพนแพง หมู่ที่ 15 ต. โพธิไพศาล
12 กุสุมาลย์ โพธิไพศาล 8 บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 5 ต. โพธิไพศาล
13 คำตากล้า แพด 1 บ้านแพด หมู่ที่ 11, 12 ต. แพด ผ้าขาวม้า วัดไตรสิขาราม
14 คำตากล้า หนองบัวสิม 6 บ้านเพีย หมู่ที่ 7, 14, 16 ต. หนองบัวสิม ประมง
15 โคกศรีสุพรรณ ด่านม่วงคำ 3 บ้านลาดค้อ กลุ่มทอผ้าบ้านลาดค้อ
16 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ 5 บ้านหนองแข้ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแข้
17 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ 11 บ้านห้วยหีบเหนือ หมู่ที่ 6, 7, 12, 18 ต.ตองโขบ ชุมชนท่องเที่ยวภูไท
18 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 9 บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 7, 8, 11 ต.เจริญศิลป์ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
19 เจริญศิลป์ ทุ่งแก 3 บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 7,11 ต.ทุ่งแก
หมู่ที่ 2 ต. เจริญศิลป์
ไม่พบ
20 เต่างอย เต่างอย 6 บ้านน้ำพุงสามัคคี หมู่ที่ 1, 4, 5 ต.เต่างอย ไม่พบ
21 เต่างอย นาตาล 4 บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1, 7 ต. นาตาล ไม่พบ
22 นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม 6 บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 5 ต. สุวรรณคาม วิถีชาวภูไท
23 นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม 7 บ้านดงภูทอง อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
24 นิคมน้ำอูน หนองบัว 3 บ้านหนองบัวบาน วิถีชาวภูไท
25 บ้านม่วง บ่อแก้ว 1 บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 14 ต. บ่อแก้ว ไม่พบ
26 บ้านม่วง ม่วง 5 บ้านจาร หมู่ที่ 11 ต. ม่วง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร
27 พรรณานิคม เชิงชุม 4 บ้านหนองครอง หมู่ที่ 5 ต. เชิงชุม
หมู่ที่ 4 ต. สว่าง
ผ้าย้อมครามบ้านหนองครอง
28 พรรณานิคม บะฮี 2 บ้านบะหัวเมย หมู่ที่ 4 ต. พรรณา วัดบะหัวเมย
29 พรรณานิคม ไร่ 4 บ้านคำข่า หมู่ที่ 12 ต. ไร่
หมู่ที่ 10, 11 ต. นาหัวบ่อ
หมู่ที่ 2 ต. นาใน
ผ้าย้อมครามบ้านคำข่า
30 พังโคน ต้นผึ้ง 8 บ้านโคกสามัคคี ผ้าย้อมคราม
31 พังโคน แร่ 9 บ้านนาเชือก วิถีชีวิตระหว่างคนกับควาย กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก (มูลควาย)
32 พังโคน ไฮหย่อง 15 บ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ 6 ต. ไฮหย่อง ประเพณีวัฒนธรรมไทโย้ย บ้านอุ่มเหม้
33 โพนนาแก้ว นาแก้ว 1 บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 9, 13, 14 ต.นาแก้ว ไม่พบ
34 โพนนาแก้ว นาแก้ว 4 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7,8 ต.นาแก้ว วัดภูริทัตตถิราวาส
35 โพนนาแก้ว บ้านแป้น 1 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 7,8 ต.บ้านแป้น ไม่พบ
36 โพนนาแก้ว บ้านแป้น 4 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 5,10 ต.บ้านแป้น การปลูกผักลอยน้ำ
37 ภูพาน โคกภู 13 บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ที่ 2, 3, 4, 11 ต. โคกภู วัดป่าภูน้อย
38 ภูพาน โคกภู 7 บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 1, 4, 21 ต. สร้างค้อ
หมู่ที่ 4, 5 ต. กกปลาซิว
หมู่ที่ 6 ต. โคกภู
หมู่ที่ 5 ต. หลุบเหลา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
39 ภูพาน สร้างค้อ 8 บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 6, 12, 17, 20 ต. สร้างค้อ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงการเกษตร
40 วานรนิวาส นาคำ 9 บ้านกุดจิก หมู่ที่ 2, 3, 6 ต. นาคำ ผ้าขาวม้าบ้านกุดจิก
41 วานรนิวาส นาซอ 3 บ้านกุดเรือน้อย หมู่ที่ 2, 4, 5, 6, 7 ต. นาซอ ไม่พบ
42 วานรนิวาส ศรีวิชัย 6 บ้านดอนแดง หมู่ที่ 10 ต. ศรีวิชัย ไม่พบ
43 วาริชภูมิ ค้อเขียว 5 บ้านโคกตาดทอง ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง หรือ ภูผาทอง
44 วาริชภูมิ ปลาโหล 11 บ้านดงคำโพธิ์ เขื่อนน้ำอูน
45 วาริชภูมิ วาริชภูมิ 4 บ้านห้วยบาง วิถีชาวภูไท
46 สว่างแดนดิน ค้อใต้ 4 บ้านชุมพล หมู่ที่ 1, 3, 5 ต. ค้อใต้ วัดป่าแก้วชุมพล พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
47 สว่างแดนดิน โคกสี 5 บ้านบึงโนใน หมู่ที่ 7, 11,  13 ต. โคกสี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
48 สว่างแดนดิน โคกสี 10 บ้านตาล หมู่ที่ 8, 12 ต. โคกสี พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมงคล
49 สว่างแดนดิน ธาตุทอง 6 บ้านโคกหลวง หมู่ที่ 2, 4, 5, 8 ต. ธาตุทอง ไม่พบ
50 สว่างแดนดิน พันนา 1 บ้านพันนา หมู่ที่ 2, 3, 4, 10, 12 ต. พันนา ปราสาทขอม กู่พันนา กลุ่มทอผ้าบ้านพันนานคร
51 ส่องดาว ท่าศิลา 2 บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 1, 8, 11, 12 ต.ท่าศิลา อ่างเก็บน้ำห้วยหาด
52 ส่องดาว ปทุมวาปี 4 บ้านบ่อแกน้อย หมู่ที่ 2, 4, 5, 6, 8 ต.ปทุมวาปี ไม่พบ
53 อากาศอำนวย สามัคคีพัฒนา 9 บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 2 ต. สามัคคีพัฒนา กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านสามัคคี
54 อากาศอำนวย สามัคคีพัฒนา 10 บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 1 ต. สามัคคีพัฒนา บ้านถ้ำเต่า ผ้าย้อมคราม