ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านโนนหอม

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

ชาวบ้านโนนหอม เป็นชุมชนเผ่าภูไทกระตาก เมื่อประมาณ 140 ปี ที่ผ่านมาได้อพยพมาจากเมืองภูวา นากระแด้ง ประเทศลาว โดยพากันข้ามแม่น้ำโขง แล้วลัดเลาะรอนแรมมาตามแนวเทือกเขาภูพาน มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกสู่ที่ราบลุ่มที่เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ (ปัจจุบันคือหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร) จากนั้นก็แยกย้ายกันตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ที่เหมาะสม บางกลุ่มอาศัยปักหลักอยู่ใกล้แหล่งน้ำ แต่บางกลุ่มเลือกที่จะอยู่ตามบริเวณที่เป็นโนนหรือเนินใกล้เชิงเขาภูพาน (ปัจจุบันคือพื้นที่หนึ่งในเขตตำบลโนนหอม) สำหรับบรรพบุรุษของชนเผ่าภูไท บ้านโนนหอม นั้นได้ตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านเล็กๆ กระจายอยู่ตามท้องทุ่งนา และริมป่าบุ่งป่าทาม ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๐ นายหอม บ้านอยู่ในเมืองสกลนคร ได้ออกมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตั้งบ้านโนนเดียว จึงเรียกว่า “บ้านโนนหอม” จนถึงปัจจุบันนี้ บ้านโนนหอมเป็นหมู่บ้านหนึ่งใบตำบลโนนหอม อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางสกลนคร- นาแก (ทางหลวงหมายเลข 223) ประมาณ 13 กิโลเมตร มีทางแยกขวาอีกประมาณ 2 กิโลเมตร พื้นที่มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง คือ หนองฮากใหญ่และหนองฮางน้อย

วิดีโอนำเสนอชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : บ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

เป็นที่ราบกว้างบริเวณโดยรอบเป็นป่าสลับทุ่งนาบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านจะเป็นเนินหรือโนน ส่วนบริเวณโดยรอบจะเป็นที่ลุ่มอยู่เป็นแห่ง ๆ

อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ จด บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 3 , บ้านโพนยางคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนหอม
ทิศใต้ จด บ้านห้วยแคน ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร, บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหอม
ทิศตะวันออก จด บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนหอม
ทิศตะวันตก จด บ้านห้วยปลาใย หมู่ที4 , บ้านโพนนาไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหอม

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 216 ครัวเรือน จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 910 คน

อาชีพหลัก

ทำการเกษตร ทำนา
อาชีพเสริม
ปลูกพืชไร่ พืชสวน รับจ้างทั่วไป  ทำไม้ปิ้งไก่

รายได้เฉลี่ย

ตามเกณฑ์ สปฐ ปี2561 จำนวน 72,707 บาท/คน/ปี

สถานที่สำคัญที่ชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน มี

วัดโนนหอม โรงเรียนชุมชนโนนหอม-ไผ่ล้อม

สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน

วัด โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

การคมนาคม

มี 2 เส้นทาง คือ
1) ถนนสายสกล – นาแก ระยะทาง 13 กิโลเมตร แยกเข้าหมู่บ้าน 2 กิโลเมตร
2) ถนนสายโนนหอม – เต่างอย ระยะทาง 10 กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รถยนต์ มอเตอร์ไซต์ โทรทัศน์ ใช้ในครัวเรือน

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำจากธรรมชาติ

หนองฮาก 488 ไร่
กุดแสง 3 ไร่
บุงเชียงพัง 5 ไร่

สร้างขึ้น

สระหนองไตร

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

นายศรชัย ขันเพียแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน

แหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ (ห้วย หนอง คลอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ฯลฯ )

1. หนองฮาก 488 ไร่ การใช้ประโยชน์ การเกษตร เลี้ยงสัตว์
2. กุดแสง 3 ไร่ การใช้ประโยชน์ การเกษตร
3. บุงเชียงพัง 5 ไร่ การใช้ประโยชน์ เพาะพันธุ์ปลา

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (สระน้ำ คลอง ระบบชลประทาน ฯลฯ )

1. สระหนองไตร การใช้ประโยชน์เพาะพันธุ์ปลา , น้ำเลี้ยงสัตว์

ข้อมูลกลุ่ม/องค์การชุมชน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ)
กองทุนแก้ปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มจักสาน
ฯลฯ

นายศรชัย ขันเพียแก้ว ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 08-72330530