แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านพันนา

ปราสาทขอม

ตั้งอยู่บริเวณทุ่งนาทางทิศตะวันตกของบ้านพันนานคร หมู่ที่ 12 ตำบลพันนา เป็นปราสาทก่อสร้างด้วยศิลาแลง ปราสาทประธานขนาดปานกลาง กำแพงก่อด้วยศิลาแลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีโคปุระทางทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว อาคารลักษณะนี้เชื่อกันว่าเป็นศาสนสถาน ประจำอโรคยสถาน หรือโรงพยาบาล ด้านหน้าขององค์ปราสาทขอมมีแท่งหินทรายที่เข้าใจว่าเป็นชิ้นส่วนของธรณีประตูที่มีการสกัดเป็นรูปกลมเพื่อใส่เดือยประตูปักอยู่ 1 ชิ้น มีความกว้าง 60 เซนติเมตร กำแพงแก้วที่ล้อมรอบอาณาบริเวณของปราสาทประธานนั้น มีขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร การก่อเครื่องบนหลังคาโคปุระจะใช้วิธีเหลื่อมหินเข้าหากันทีละน้อยจนไปบรรจบกันที่ด้านบน

ปราสาทขอม เป็นศาสนสถานประจำสถานพยาบาล ที่เรียกว่า“อโรคยสถาน”สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งราชอาณาจักรขอม ประกอบด้วยปราสาทประธานทรงสี่เหลี่ยมก่อมุขยื่นทางด้านหน้า หรือด้านทิศตะวันออก และวิหารที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุขด้านหน้าก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย ล้อมรอบด้วยศิลาแลง มีโคปุระหรืออาคารประตูซุ้มขนาดใหญ่ทางทิศตะวันออก ยื่นออกนอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรุด้วยศิลาแลง

จากการขุดแต่งในปี พ.ศ. 2542 พบโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ เศียรพระวัชรธร ชิ้นส่วนพระโพธิสัตว์ วัชรปาณีทรงครุฑ พระยมทรงกระบือ และยังพบชิ้นส่วนท่อนพระกรของพระโพธิสัตว์ อวโรกิเตศวรอีกด้วย ประติมากรรมหิน ทราย เหล่านี้ เป็นรูปเคารพในพุทธศาสนาลัทธิมหายานรูปแบบศิลปะเขมรแบบบายน (ราว พ.ศ. 1720 – 1780) กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนกู่พันนาเป็นโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 วันที่ 8 มีนาคม 2478 และกำหนดขอบเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 172 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2525 พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา

 

ศิวลึงค์สมัยขอม

เป็นวัตถุโบราณที่ขุดพบบริเวณวัดดอนกรรมบ้านพันนาโดยบังเอิญ เมื่อชาวบ้านพันนาได้ทำการขุดเสาศาลาการเปรียญที่ชำรุดเพื่อทำการซ่อมแซมบูรณะเสาต้นที่อยู่ใกล้บันไดศาลาการเปรียญ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 พบว่า มีหินโบราณติดอยู่กับโคนต้นเสาลึกลงไปใต้ดินประมาณ 4 เมตร เมื่อนำขึ้นมาปรากฏว่าเป็นหินทรายขนาดใหญ่ มีเส้นรอบวงขนาด 1.60 เมตร ยาว 2.10 เมตร สลักเป็นรูปศิวลึงค์ ซึ่งมีหิน ดินเผา และพระเครื่องจำนวนหนึ่งวางอยู่โดยรอบศิวลึงค์ เมื่อข่าวแพร่กระจายออกไปมีผู้คนเดินทางมาชมโบราณวัตถุ ที่เรียกว่า  “ศิวลึงค์” มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกับการท่องเที่ยวทำให้บ้านพันนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการแพร่สะพัดของเงินตราในการจับจ่ายใช้สอยในเขตตำบลพันนาอยู่มากพอสมควร

ปู่ตาคำ

ตั้งอยู่ในบริเวณวัดดอนกรรม หมู่ที่ 1 เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านพันนาให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่าปูตาดำ คือปู่ตาที่คุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ใครจะลบหลู่ไม่ได้ ตามความเชื่อ ปู่ตา สามารถบันดาลให้ผู้ที่ไม่มีความเคารพนบน้อมปู่ตาหรือลบหลู่ก็จะมีอันเป็นไป ต้องขอขมาลาโทษด้วยการแต่งขันห้า(ดอกไม้ธูปเทียน อย่างละห้าคู่) เพื่อขออ่อนขอยอมในเรื่องที่ลบหลู่ หรือเรื่องที่แสดงความไม่ยำเกรง 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

ตั้งอยู่ในบริเวณวัดดอนกรรม หมู่ที่ 1 ตำบลพันนา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยงบประมาณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลพันนาโดยเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่เข้ามาบูรณะซ่อมแซมปราสาทขอม ได้บรรจุแผนการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โดยเกิดจากชาวชาวพันนาร่วมกันพิจารณาว่า บ้านพันนา มีวัตถุโบราณวัฒนธรรมบ้านเชียง ได้แก่ ห่วงคอสำริด และวัตถุโบราณอื่นๆ อีกมาก จึงเกิดเป็นแนวคิดสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพดี ดูแลรักษาง่าย และสามารถสืบทอดเรื่องราวซึ่งเป็นมรดกของบรรพบุรุษสืบไป

หอเจ้าแม่นางคำ

เป็นศาลเจ้าแม่นางคำ ที่อยู่คู่บ้านพันนามาตั้งแต่โบราณ ผู้คนที่ทั่วสารทิศต่างก็มากราบไหว้บูชาและขอบนบานศาลกล่าว เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน

สิมญวนโบราณ

ตั้งอยู่ในวัดในธรรม บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10 โดยช่างชาวเวียดนาม และช่างชาวไทย มีไว้ประกอบศาสนพิธี วันพระ การบวชพระ และเป็นสถานที่เก็บพระคัมภีร์ใบลานโบราณ ซึ่งสินนี้ห้ามสตรีเข้าไปโดยเด็ดขาด

บึงคำอ้อ

เป็นบึงขนาด 300 ไร่ หล่อเลี้ยงเกษตรกรบ้านพันนาให้ได้ทำการเกษตรตลอดทั้งปี

แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ

แหล่งโบราณคดีโนนลวดน้ำ มีการขุดพบโบราณคดี ทางด้านวัตถุ ในช่วงปี พ.ศ. 2521 – 2522

แหล่งโบราณคดีโรงเรียนบ้านพันนา มีการขุดพบภาชนะดินเผา ไหลาย ห่วงคอ กำไรสำริด อยู่ในยุคของวัฒนธรรมบ้านเชียง โครงกระดูกมนุษย์ ซึ่งเชื่อว่ายังมีเหลืออยู่ในปัจจุบัน

แหล่งโบราณคดีศาลาลอย มีการขุดพบภาชนะดินเผาที่มีลายเขียนสีแดง ลายเชือกทาบ ยุควัฒนธรรมบ้านเชียง

แหล่งโบราณคดีวัดดอนกรรม ขุดพบศิวลึงค์ และวัตถุโบราณ เมื่อปี 2543 จากการสำรวจพบว่า มีเศษภาชนะดินเผาหนาแน่น มีใบเสมา 4 ใบ มีลวดลาย 2 ใบ

แหล่งโบราณคดีวัดในธรรม ขุดพบภาชนะดินเผาลายเขียนสีแดงบนพื้น มีลูกกลิ้งอยู่ในภาชนะ ยุควัฒนธรรมบ้านเชียง

ศูนย์ผลิตและจำหน่าย OTOP บ้านพันนา

เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท่องถิ่นด้านการทอผ้าและการย้อมสีผ้าด้วยคราม ซึ่งเป็นพืชที่ให้สีน้ำเงินคราม มีกลิ่นที่พิเศษ และมีคุณสมบัติป้องกันแสงแดด

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนชีวิตไม่มีหนี้สิน มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านพันนา

ปราสาทขอมพันปี มีดีผ้าคราม 5 ดาวปราสาทขอมซึ่งอยู่ใจกลางหมู่บ้านมีอายุกว่าพันปี มีการแสดงชุดฟ้อนถิ่นพันนานักท่องเที่ยวสามารถ ขี่จักรยานท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางธรรมชาติในกิจกรรมที่ชื่อ ปั่นลัดเลี้ยวเที่ยวชมแมลงทับ ซึ่งมีแมลงทับให้ชมภายในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา ที่นี่ได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมวิธีการย้อมผ้าครามและได้ทำการย้อมผ้าด้วยตัวเองช็อปผลิตภัณฑ์ 5 พร้อมได้เสื้อผ้าครามย้อมมือที่ย้อมด้วยตัวเองกลับบ้านมีกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลาย