แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ่อแกน้อย

สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของหมู่บ้าน

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

ถ้ำแกลบ

ที่มาของชื่อถ้ำแกลบ ชาวบ้านไปหลบอยู่ที่นั่น นำข้าวไปส่งกันที่ถ้ำแกลบ ข้าวที่เอาไปคือข้าวเปลือก แล้วก็ไปตำข้าว ข้าวซ้อมมือ ข้าวที่ซ้อมมือแล้วก็จะเหลือเป็นแกลบจึงได้เป็นที่เรียกว่า ถ้ำแกลบ

ถ้ำหมูบ

วัดอุดมสังวร

เป็นสถานที่รวมจิตใจของประชาชนในหมู่บ้าน เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมงาน ประเพณี งานมงคลต่างๆ งานศพ การประชุมจัดเวทีแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ความสําคัญของวัดต่อการนับถือ ศาสนา การนับถือศาสนาเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติที่ทําให้คนเป็นคนดี เกรงกลัวต่อบาป ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น สรุปได้ว่าศาสนาทําให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัดถ้ำพวง

วัดอภัยดํารงธรรม หรือวัดถ้ำพวง สังเวชนียสถาน 4 ตำบล จำลองมาจากประเทศอินเดีย

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : วัดถ้ำพวง ศาสนสถานสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนมีความสะดวก สามารถเดินทางด้วยความปลอดภัย และสามรถเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ และในการเดินทางจะมีคนในหมู่บ้านและผู้นําชุมชนร่วมเป็นผู้นําทางใน การเดินทางท่องเที่ยว เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ

บ้านบ่อแกน้อยมีจุดถ่ายภาพ (Land mark) สําหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้มาถ่ายภาพ และเช็คอินได้

บ้านบ่อแกน้อยมีการจัดการที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ
คณะกรรมการฯ และชาวบ้านบ่อแกน้อยได้มีการประชุมและชี้แจงการจัดการที่พัก และรับสมัครเลือก ผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมที่พัก Home Stay เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ประเมินและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วม และกําหนดการศึกษาดูการการจัดการบริหารบ้านพักโฮมสเตย์ ที่หมู่บ้านที่การดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จ
มีนักเล่าเรื่องชุมชนที่สามารถสร้างความประทับใจ นักเล่าเรื่องชุมชนมีองค์ความรู้และมีประสบการณ์ สามารถเป็นวิทยากรเพื่อเล่าเรื่อง ประวัติความเป็นมา ข้อมูลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยง และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้ามาศึกษาดูงาน และมีการฝึกเยาวชนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านบ่อแกน้อย

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ่อแกน้อย

ที่บ้านบ่อแกน้อย เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของการสู้รบ ในยุคคอมมิวนิสต์ ด่านเผ่าเลือด แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในอดีต ศพ และผู้บาดเจ็บระหว่างการสู้รบ ได้ถูกลำเลียงมาวางไว้บริเวณนี้เพื่อรอฮอลิคอปเตอร์มารับส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจึงมี เลือดนองเต็มพื้นที่ ชาวบ้านจุดไฟเผาบริเวณตรงนี้เพื่อกลบ กลิ่นคาวเลือด ในส่วนของถ้ำแกลบคือพื้นที่หลบซ่อนตัวของ ผู้ต่อต้านรัฐบาลใน ระหว่างการสู้รบ และมีบ่อพญาอินทร์เป็นบ่อน้ำที่มีน้ำอยู่ตลอดเวลาในทุกฤดูกาล เป็นแหล่งที่ผู้เดินป่าสำรวจเส้นทางจะใช้ดื่มกิน วัฒนธรรมการแสดงของชาวบ้านบ่อแกน้อยรำสาวสะแกนา การแสดงพื้นบ้านทางวัฒนธรรมของชาวบ้าน บ่อแกน้อย มีการทอผ้าขาวม้าจากผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติเป็น ผลิตภัณฑ์เด่นของที่นี่ โดยมีกลุ่มแม่บ้านที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้ามาเป็นเครื่องใช้ ต่างๆ วัดถ้ำพวง ภายในวัดมีการจำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบล มาให้ชาวบ้านได้กราบสักการะ