อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และ รองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ. 2553 ที่จัดขึ้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้ง ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดสกลนคร

อุทยานบัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนรวบรวมพันธุ์

เป็นการรวบรวมพันธุ์บัวทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด 34 สายพันธุ์ เช่นบัวกระด้ง บัวสาย บัวผัน-เผื่อน และบัวฝรั่ง รวบรวมไว้ในรูปแบบสระบัวบนพื้นที่ 10 ไร่ โดยมีทางเดินที่สามารถเดินลงไปชมบัวได้ อย่างใกล้ชิด

บัวส่วนจัดแสดงพันธุ์บัว

โดยนำบัวพันธุ์จำนวน 74 สายพันธุ์มาจัดโชว์บนกระถาง เพื่อให้ผู้สนใจ ได้ใกล้ชิดกับบัวมากขึ้น

ส่วนนิทรรศการ

จัดแสดงไว้ในชั้นล่างของอาคารวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นนิทรรศการความรู้และความเป็นมาของบัวพันธุ์ต่าง ๆ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งภายในห้องนิทรรศการประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบัวต่างๆ ดังนี้

การจำแนกพันธุ์บัว         ประวัติบัวในไทย       การปลูกบัว        การดูแลรักษา       โรคและศัตรูที่สำคัญ

การปรับปรุงพันธุ์            การทำนาบัว              ประโยชน์จากบัว

ภาพ บรรยากาศโดยรอบ

การเดินทาง อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

อุทยาน บัว ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ห่าง จากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร