อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านโพนแพง ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อยู่บริเวณเขตรอยต่อระหว่างอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีปริมาณน้ำความจุ 12,500,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้หลายหมู่บ้านอย่างเพียงพอตลอดปี
ต่อมาเมื่อปี 2559 นางกัญญาภัค ศิลปะรายะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล จัดประชุมหารือกับผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านที่อยู่โดยรอบอ่างเก็บน้ำ จัดเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งต่างก็เห็นพ้องต้องกัน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เบื้องต้นให้แต่ละหมู่บ้านทำแพไม้ไผ่ กำหนดหมู่บ้านละ 1 หลังเพื่อใช้บริการแก่ลูกค้า จากนั้นจึงทำการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเมื่อเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา และปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง ตลอดจนต่างจังหวัดแห่เที่ยวเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ออกสื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ขณะที่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างนำสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาจำหน่ายแก่ลูกค้า ท่องเที่ยว มีอาชีพ และรายได้ทุกวันอย่างเป็นกอบเป็นกำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี