หมู่บ้าน

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในเขต : อำเภอเมือง

หมู่บ้านในอำเภอเมือง

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในเขต : อำเภอกุสุมาลย์

หมู่บ้านในอำเภอกุสุมาลย์

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในเขต : อำเภอโคกศรีสุพรรณ

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในเขต : อำเภอนิคมน้ำอูน

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในเขต : อำเภอพรรณานิคม

หมู่บ้านในอำเภอพรรณานิคม

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในเขต : อำเภอพังโคน

หมู่บ้านในอำเภอพังโคน

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในเขต : อำเภอโพนนาแก้ว

หมู่บ้านในอำเภอโพนนาแก้ว

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในเขต : อำเภอภูพาน

หมู่บ้านในอำเภอโพนนาแก้ว

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในเขต : อำเภอวานรนิวาส

หมู่บ้านในอำเภอวานรนิวาส

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในเขต : อำเภอวาริชภูมิ

หมู่บ้านในอำเภอวาริชภูมิ

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในเขต : อำเภอสว่างแดนดิน

หมู่บ้านในอำเภอสว่างแดนดิน