งานแกะสลักไม้ ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

งานแกะสลักไม้ ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม