งานปักผ้า ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

งานปักผ้า ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม