ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้เริ่มมาจาการที่ราษฎรบ้านกุดนาขามร้องทุกข์ว่าที่ดินบริเวณนี้เพาะปลูกไม่ได้ผล เพราะฤดูฝนน้ำท่วมสวน ฤดูแล้งน้ำก็แห้งหมด จนราษฎรในหมู่บ้านต้องอพยพไปทำงานรับจ้างในจังหวัดอื่น ๆ จึงขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นที่ห้วยนกเค้าอันเป็นแหล่ง น้ำดื่มน้ำใช้ของราษฎร ห่างจากหมู่บ้าน ราว 5 กิโลเมตร ราษฎรบ้านกุดนาขามเป็นราษฎรที่มีความสามัคคีกันดีมาก เมื่อครั้งที่พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่แทรกซึมของผู้ก่อ การร้ายคอมมิวนิสต์ ราษฎรบ้านกุดนาขาม ไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ กับผู้ก่อการร้าย ทั้งยังขออาวุธทางราชการต่อต้านผู้ก่อ การร้ายคอมมิวนิสต์ตามหลักสูตรไทยอาสาป้องกันตนเองร่วมกับบ้านหนองฮางจนผู้ก่อการร้ายไม่กล้าเข้ามาข่มขู่คุกคาม ได้รับคำ ชมเชยอย่างมากจากทางราชการและเป็นตัวอย่างให้ราษฎรหมู่บ้านอื่น ๆ ขอฝึกหลักสูตรไทยอาสาป้องกันตนเองบ้าง จนในที่สุด โครงการนี้ได้พัฒนาไปเป็นโครงการไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปซ)

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขาม ทรงทราบว่า ราษฎรบ้านกุดนาขามแม้จะยากจนแต่มีความสามัคคีจึงทรงชักชวนให้ราษฎรปลูกต้นไม้รักษาป่า คณะกรรมการหมู่บ้านได้พร้อมใจกัน น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน 41 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา สำหรับปลูกป่าและเสียสละแรงงานปลูกป่า ถวายจนแล้วเสร็จในเวลา 1 เดือน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ทอดพระเนตร โครงการรักป่ารักน้ำบ้านกุดนาขาม ทรงทราบว่าเมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้ว น้ำได้ท่วมที่ดินของราษฎรไป 21 ครอบครัว เป็นราษฎร บ้านกุดนาขาม 5 ครอบครัว บ้านหนองฮาง 16 ครอบครัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรกลุ่มนี้มาทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าไม้ พระราชทานเงินเดือนช่วยเหลือครอบครัวละ 1,500 บาท เป็นเวลา 3 ปี และให้จัดโครงการศิลปาชีพเป็นอาชีพเสริม เพื่อจะได้เลี้ยงตัวเองต่อไปในอนาคต

ภายหลังจากมีการก่อสร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์แล้ว ทั้งสองพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมอยู่เสมอ ทำให้ทรงทราบ ความเป็นอยู่และความเดือดร้อนในท้องถิ่นอีสานอย่างดี บ้านกุดนาขามเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ยากจน อาชีพราษฎรคือ ทำไร่ ทำนา พื้นที่ดินแห้งแล้งทำให้การเกษตรกรรมไม่ค่อยได้ผล ดังนั้นปี พ.ศ. 2526 ทั้งสองพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรที่บ้านกุดนาขาม เมื่อทรงเห็นสภาพความอยู่อย่างแท้จริง ของราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือด้วยราษฎรอย่างจริงจัง และสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้เปิดโครงการศิลปาชีพพิเศษขึ้น ที่บ้านกดนาขามด้วย รับราษฎรบ้านกุดนาขามเป็น สมาชิกฝึกศิลปาชีพพิเศษ เช่น เครื่องปั้นดินเผา แกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ ดอกไม้ประดิษฐ์ ตัดเย็บเสื้อผ้า จักสานผักตบชวา อาหารและขนม ตีเหล็ก ออกแบบภาชนะ บรรจุภัณฑ์ หล่อโลหะ ทอผ้า และ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ภาพตัวอย่างงานประเภทต่าง ๆ ภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

การทำเซรามิก

การปักลายผ้าที่ใช้สำหรับทำชุดโขน

งานปักผ้า

ทอผ้า

งานแกะสลักไม้

งานทำดอกไม้