วัดอาจาโรรังสี

วัดดอาจาโรรังสี  อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านคำข่า  ตำบลไร่   อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เดิมที่นี้เป็นที่เผาศพราษฎร (ป่าช้า)  เมื่อปี พ.ศ ๒๕๓๘   ชื่อวัดอาจาโรรังสี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานนามให้ ว่า “อาจาโรรังสี” อาจาโรรังสีนั้น มาจากฉายาของพระมหาเถระ  ๒  รูป  คือ  “อาจาโร”  ของพระเดช พระคุณหลวงปู่ฝั้น  และ “เทสรังสี” ของพระเดชพระคุณหลวงปู่เทสก์  ซึ่งสมเด็จ พระสังฆราชเคารพนับถือในพระมหาเถระทั้งสอง และเคยสมาคมติดต่อกันมา
แต่อดีตกาล

ภาพบรรยากาศ

การเดินทาง

สน.2016 ตำบล ไร่ อำเภอ พรรณานิคม สกลนคร