วัดศิริมังคละ

วัดศิริมังคละ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2419 เพื่อเป็นการรักษาทํานุบํารุง พระพุทธศาสนา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยมีเจ้าอาวาสคนแรก ชื่อพระเบี้ย ไม่ทราบฉายา พร้อมกันนี้ก็ได้จัดตั้งศาล ปู่ตากุดนาแซง เป็นศาลปู่ตาที่มีรูปเหมือน “ปู่เพีย” ตั้งอยู่ในศาล ซึ่งเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษ ของชาวบ้านเต่างอย ทําหน้าที่คล้ายกับ เทพารักษ์ของหมู่บ้าน ปกป้องคุ้มครองคน ในหมู่บ้านให้มีความปกติสุข ในช่วง เดือนสามของทุกปี จะมีพิธีไหว้ศาลปู่ตา โดยส่วนใหญ่ของที่ใช้ในการเซ่นไหว้จะมี ข้าว ไก่ต้ม เหล้าขาว หมากพลู บุหรี่ และมี ผู้กระทําพิธีเรียกว่า “เจ้า” ซึ่งเป็นผู้ที่ ชาวบ้านได้แต่งตั้งและได้รับการยอมรับ ให้เป็นผู้นํากล่าวคําติดต่อกับ “ปู่เพีย” และ “ปู่ทอง

พญาเต่างอย เกิดจากดําริของนายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอําเภอเต่างอย คนที่ 13 ได้มี ความคิดที่จะสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของอําเภอเต่างอยให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยได้ร่วมกับพี่น้องชาวอําเภอเต่างอย ทําการ ฟื้นฟู บูรณะก้อนหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณ หน้าผา ซึ่งมีลักษณะคล้ายรูปร่างเต่าเพื่อให้ผู้คน ที่ผ่านไปมาได้แวะสักการะกราบไหว้ และมีดําริ ให้ดําเนินการก่อสร้าง “พญาเต่างอย” ซึ่งเป็น รูปปั้นเต่าขนาดใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอําเภอ เต่างอย ไว้ในสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ อําเภอเต่างอย ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของอําเภอ เต่างอย โดยก่อสร้างเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2555 และทําพิธีพุทธาภิเษกเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2555 มีขนาดกว้าง 4.59 เมตร ยาว 7.39 เมตร สูง 5.09 เมตร ภายในองค์พญาเต่างอยบรรจุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งควรค่าแก่การกราบไหว้บูชา นอกจากนี้ยังได้แผ่บารมีไปทั่วประเทศ ทําให้ เป็นที่รู้จักและมีผู้คนเดินทางมา กราบไหว้กัน อย่างไม่ขาดสาย

ภาพบรรยากาศ

การเดินทาง

จากอำเภอเมืองสกลนครเดินทางไปตามทางหลวงสายสกลนคร-นาแก ประมาณ 14 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอเต่างอย และเดินทางต่อไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ หรือใช้เส้นทางสายสกลนคร-กาฬสินธุ ์ ไปประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2339 ไปอุทยานฯ อีกประมาณ 35 กิโลเมตร