วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านดอนทอย ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร