วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย  เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านดอนทอย ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร