วัดฐิติธรรมาราม (เหวลึก)

ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

พระบรมสารีริกธาตุ วัดฐิติธรรมาราม

พระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์ ได้รับเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549 รับพระราชทานจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบรรจุไว้ ณ พระเจดีย์ธัมมานุสรณ์ วัดฐิติธรรมาราม (เหวลึก) ตำลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

พระบรมสารีริกธาตุ ได้รับเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 จากคุณ ทองดี หรรษคุณารมณ์ กรุงเทพมหานคร (ฟัน หลวงปู่ลี ฐิตธมฺโม) จาก วัดฐิติธรรมาราม (เหวลึก)

อัฐิธาตุหลวงปู่ลี ฐิตธมฺโม จาก วัดฐิติธรรมาราม (เหวลึก)