“พระมหาธาตุเจดีย์ หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม” เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้ มีขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 45 เมตร จำนวน 3 ชั้น ยอดของพระเจดีย์ทำด้วยทองคำ งบประมาณค่าก่อสร้างประมาณ 50 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ชั้นที่ 1 เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
ชั้นที่ 2 เป็นที่ประดิษฐานอัฐิธาตุ พระบูรพาจารย์พระธุดงคกรรมฐาน เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระบูรพาจารย์พระธุดงคกรรมฐาน 5 องค์ ได้แก่ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล) หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่สีลา อิสสโร และหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
ชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

การเดินทางมาพระมหาธาตุเจดีย์ วัดกัลยาณธัมโม

ใช้ถนนหมายเลข 2023 ไปยังตำบล นาซอ ขับตรงเข้าไปเจอทางแยก หนองหาน เข้าสู่ ถนนนิตโย ใช้ถนนหมายเลข 2091 เลี้ยวขวาใช้ถนนหมายเลข 2280 และเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท