พิพิธภัณฑ์ภูพาน

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร ที่เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งธรรม 4 ธรรม ได้แก่ ธรรมะ อารยธรรม วัฒนธรรม และธรรมชาติ ภายในจัดแสดงโซนต่างๆ แบ่งเป็นโซนต่างๆ 9 โซน คือ

โซนที่ 1 โหมโรง

– ชมวิดีทัศน์ ” เปิดเรื่อง” นำเสนอ อัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนครว่า ” เมืองแห่ง 4 ธรรม ” และความเป็น ” เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ” ผู้คนเปี่ยด้วยอัธยาศัยไมตีใช้ชีวิตบนพื้นฐานองความพอเพียงหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

โซนที่ 2 เรื่องมหัศจรรย์ภูพาน

– ร่องรอยทางประวัติศาสตร์เมื่อหลายพันปีของสิ่งมีชีวิตและไดโนเสาร์ยุคครีเทเซียส ร่องรอยบนแผ่นหินอายุ 2,000 – 3,000 ปี ภาพเขียนศิลาขนาดใหญ่ภูพานมหัสจรรย์ขุนเขาแห่งชีวิต

โซนที่ 3 เรื่องภูมินิเวศ ผู้คน ชุมชน ในป่าบุ่งป่าทาม

– เป็นบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงริมฝั่งแม่น้ำ เกิดจากการทับถมดินตะกอนตามธรรมชาติจนเกิดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและแหล่งน้ำ

โซนที่ 4 เรื่องหนองหารกับการตั้งเมืองสกลนคร

– แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดสกลนครที่สำคัญในการดำรงชีวิตของชาวสกลนครมีความอุดมสมบูรณ์พืชพรรณอาหารพื้นบ้านเป็นบ่อเกิดหลากหลายวัฒนธรรมอันดีงามมาหลายชั่วอายุคน

โซนที่ 5 เรื่องคนสกลนคร

– ประกอบด้วย 6 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ภูไท ไทย้อ ไทโย้ย ไทกะเลิง ไทลาว ไทโส้ และ 2 เชื้อชาติ คนไทยเชื่อสายจีน และคนไทยเชื่อสายเวียดนาม

โซนที่ 6 เรื่องอาศิรวาทองค์ราชัน องค์ราชินี

– พระบาทยาตราจังหวัดสกลนครในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสกลนครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่า

โซนที่ 7 นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ

– เป็นการอัญเชิญกระแสพระราชดำริ ” เศรษฐกิจพอเพียง ” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

โซนที่ 8 ดินแดนแห่งธรรม

– สกลนคร คือ แหล่งสัปาายะแห่งพระสายวัดป่า คือสถาที่เอื้อต่อการอบรมขัดเกลาจิตโดยมีพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้วางรากฐานแนวทางปฏิบัติด้านธุดงค์กรรมฐาน เพื่อประโยชน์การบำเพ็ญสมณธรรมให้บรรลุธรรมชั้นสูง

โซนที่ 9 ประติมากรรม ณ ลานกลางแจ้ง

– นิทรรศกาลกลางแจ้งที่นำเสนอด้วยงานปฏิมากรรม ที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น สื่อความหมายถึง ” ดินแดง แห่ง 4 ธรรม ” คือ ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และอารยธรรม

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ด้านหลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042-714 853
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/ppms.sakhon

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
หยุดทุกวันจันทร์

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เข้าสกลนคร ระยะทางประมาณ 647 กิโลเมตร

โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-สกลนคร ออกจากสถานีขนส่ง สายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง