พญาเต่างอย

ชาวบ้านอำเภอเต่างอย ได้รับพระเมตตาจากสมเด็กญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในปีพ.ศ.2555 เป็นวาระที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ครบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ อันเป็นวาระที่สำคัญของชาวพุทธ
ขนาดของพระธาตุเจดีย์กัสสปะชยมงคล
ขนาดเจดีย์      กว้าง 10 เมตร สูง 29 เมตร รวมฉัตร

ขนาดกำแพงแก้ว     กว้างด้านละ 19 เมตร สูง 1.49 เมตร มีพระเจดีย์ 4 องค์ โดยรอบทั้ง 4 ทิศ

การเพิ่มคุณค่าให้คู่ควรแก่การสักการบูชา

พี่น้องชาวเต่างอยได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเพิ่มคุณค่าของพญาเต่างอยให้ควรค่าแก่การสักการบูชาและเห็นว่าพญาเต่างอยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเห็นควรบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลของอ.เต่างอยไว้ในตัวพญาเต่างอยให้พร้อมมูลสมกับสัญลักษณ์และเอกสารของอำเภอเต่างอย

ตำนานการก่อสร้างพญาเต่างอย

จากการที่อำเภอเต่างอยได้รับพระราชทานน้ำพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็กพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ จนก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริหลายโครงการ เช่น มีการสร้างอ่างเก็บน้ำถึง 8 แห่ง มีการสร้างโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 ที่บ้านนางอย เป็นต้น ส่งผลให้ชาวเต่างอยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งมีจุดประสงค์ในการก่อสร้าง ดังนี้

1.) เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาวเต่างอย

2.) เพื่อเป็นการพัฒนาอำเภอเต่างอยในภาพรวม

3.) เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการบูชาของชาวเต่างอยและบุคคลโดยทั่วไป

4.) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้มาเยือนอำเภอเต่างอย

5.) เพื่อเป็นศูนย์รวมจำหน่ายสินค้า OTOP ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ ของชาวเต่างอย

ประวัติปู่ตากุดนาแซง

ศาลตากุดนาแซง เป็นศาลปู่ตาที่มีรูปเหมือน ปู่เพีย ตั้งอยู่ในศาล ซึ่งเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวบ้านเต่างอย ทำหน้าที่คล้ายกับเทพารักษ์ของหมู่บ้าน ปกป้องคุ้มครองคนในหมู่บ้านให้มีความปกติสุข

ประวัติพระพุทธรัตนกัสสปะชยมงคลประทานพร

สร้างเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 โดยมีพระปลัดปารมี สุรยุทโท วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ดำริในการก่อสร้าง เพื่อให้ชาวพุทธหรือนักท่องเที่ยวที่มาสักการะพญาเต่างอยและปู่ตากุดนาแซงได้กราบสักการะพระพุทธรูปเพื่อขอพร หน้าตักกว้าง 226 เมตร ความสูงขององค์พระ 3.89 เมตร ความสูงของฐาน 2.40 เมตร

รูปของฝากภายในพญาเต่างอย

สถานที่ตั้ง

พญาเต่างอยตั้งอยู่ที่ สวนสาธารณะหลังที่ว่าการอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

การเดินทาง

เต่างอย เป็นอำเภอขนาดเล็ก อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด สกลนคร จากอำเภอเมืองเดินทางไปตามทางหลวงสายสกลนคร – นาแกประมาณ 14 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอเต่างอย และเดินทางต่อไปอีก 6 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยหวด