ฝายหลวงพึ่งตนเอง

ฝายหลวงพึ่งตนเอง เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ตั้งอยู่ที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2555 โดยความร่วมมือของชาวบ้าน ทั้งนี้ในอดีตลำน้ำพุงมีน้ำน้อย ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค จึงสร้างฝายหลวงพึ่งตนเองขึ้น

ภาพบรรยากาศ

การเดินทาง