ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสามัคคีพัฒนา (บ้านถ้ำเต่า)

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

1.ผ้าฝ้ายย้อมคราม
การทอผ้าย้อมครามและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าย้อมคราม การย้อมครามเป็นภูมิปัญญาที่เกิดมาพร้อมกับหมู่บ้าน ซึ่งในอดีตจะมีการทำน้ำครามและทอผ้าครามเพื่อใช้ในครอบครัวเท่านั้น ต่อมาได้มีการพัฒนา / ศึกษาค้นคว้า / ทดลอง และทำในปริมาณมากจนกลายเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีการถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นลูก รุ่นหลานและประชาชนผู้สนใจทั่วไปหมู่บ้านมีการทอผ้าย้อมครามเกือบทุกหลังคาเรือน มีการปลูกครามและทำน้ำครามเอง มีการทอผ้าครามหลังฤดูกาลทำนา

2.ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
การทอเสื่อกก ราษฎรมีการทอเสื่อกกเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือนเกือบทุกครัวเรือน จึงได้จัดตั้งกลุ่มทอเสื่อกกขึ้นเพื่อให้ราษฎรมีรายได้ / อาชีพเสริม โดยนำวัสดุมาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
3.ผ้าไหม
การจักสานจากไม้ไผ่ ถือเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ราษฎรบ้านถ้ำเต่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีความชำนาญในการจักสานอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในครัวเรือน และได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มจักสานเพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้
4.ผลิตภัณฑ์การจัดสานจากไม้ไผ่และจากต้นกก
5.ปลาร้า
6.การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าคราม