ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านเพีย

ผ้าขาวม้า

ชาวบ้านเพียได้ทอผ้าขาวม้ามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมานานหลายปียังไม่มีการซื้อการขาย  มีเพียงแต่ทอใช้ในครัวเรือนเท่านั้น จนปัจจุบันชาวบ้านเพียได้ส่งขาวม้าไปจำหน่ายทั้งในอำเภอและต่างจังหวัด และได้มีการประชาสัมพันธ์โดยการนำผ้าขาวม้าออกแสดงตามงาน

ทอผ้าฝ้าย/ไหมมัดหมี่

ชาวบ้านโนนไทรทองได้มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากอดีตจนถึงยุคปัจจุบันมีการประยุกต์ลายมัดหมี่เพิ่มขึ้น เพื่อความสวยงาม  ปัจจุบันมีการก่อตั้งกลุ่มเพื่อสร้างงานให้กับชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว