ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านบ่อแก้ว

 ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้าสินค้า OTOP ชุมชน มีจุดเริ่มต้นมาจากการทอใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ดังนั้นบ้านทุกหลังจะมีการทอผ้าขาวม้าไว้ใช้เอง ทางผู้นําชุมชนเล็งเห็นว่าผ้าขาวม้ายังสามารถสร้างรายได้อีกมาก จึงนำมาจดสิทธิบัตรทะเบียนสินค้า OTOP เพื่อเป็นสินค้าชุมชนที่สารถสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ชุมชนได้

 เสื่อกก

เสื่อกกเป็นของใช้สอยชีวิตประจําวันของคนอีสาน แต่ด้วยเอกลักษณ์ของเสื่อกกคนภูไทจึงมีลวดลายที่ เฉพาะตัว มีความงดงามและยังคงสร้างรายได้ตลอดมา

เครื่องจักรสาน

เครื่องจักรสานเป็นงานฝีมือที่มีการสานเป็นรูปทรงต่างๆ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านได้ คิดค้นขึ้นแต่ไม่มีความรู้เรื่องแหล่งจำหน่ายจึงมีการจดทะเบียนสินค้า OTOP เพื่อให้ง่ายต่อการขายผ่านระบบออนไลน์และยังสามารถเข้าวางขายในร้าน OTOP ชุมชนได้อีกด้วย

 กระเป๋า

กระเป๋าผ้าทอมือ เป็นการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านให้มีรายได้จากผ้าทอมือได้เพิ่มขึ้นโดยการนําผ้าทอมือมา ตัดเย็บเป็นกระเป๋าให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เพื่อเพิ่มราคาสินค้า ดังนั้นจึงมีการแปรรูปกระเป๋าเป็นรูปทรง ต่างๆ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าหลายรูปแบบ

 ปลาร้าเห็ด

เนื่องจากเห็ดในชุมชนมีจำนวนมากจึงทำให้ราคาถูก กลุ่มแม่บ้านจึงคิดหาวิธีถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ด จึงได้กลายมาเป็นเห็ดแดะนครวัง ที่มีรสชาติเหมือนปลาร้า แต่คุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่างกัน ดังนั้น ปลาร้าเห็ดจึงเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับ คนรักสุขภาพ คนทานมังสาวิรัช และติดใจในรสชาติของปลาร้าอีกด้วย

 ผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่ผลผลิตจากลุ่มแม่บ้านในชุมชนที่มีการรวมตัวเพื่อทำการทอมัดหมี่ ทุกขบวนการผลิตใส่ใจและประณีตเพื่อให้ได้ผ้ามัดหมี่ที่สวยและมีคุณภาพ ผลักดันให้มีรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น โดยผ่านช่องทางการจำหน่ายคือการจดทะเบียนสินค้า OTOP วางขายในร้าน OTOP ชุมชนและผ่านทางระบบออนไลน์

 ลูกประคบสินค้า

ลูกประคบสินค้า OTOP ของชุมชน จากกลุ่มนครวังบ้านยากลุ่มอนุรักษ์ป่า สมุนไพรและแปรรูปสมุนไพร เพิ่มมูลค่าให้กลับสมุนไพรจึงทําการแปรรูปเป็นลูกประคบบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แปลกและโดเด่น เพื่อส่งเสริมการขายและเพิ่มความน่าดึงดูดใจให้กับสินค้า

 สินค้าแปรรูปจากผ้าพื้นบ้าน

สินค้าแปรรูปจากผ้าพื้นบ้าน เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้หาทางผลิตสินค้าที่ลูกค้าทั่วไปต้องการ โดยให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเรียนรู้กระบวนการผลิตเพื่อที่จะเป็นกำลังสําคัญในอนาคตและเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ในครอบครัว

 ชาดาวเรือง

ชาดาวเรือง เป็นสินค้าของกลุ่มนครวังบ้านยาที่ได้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพ และได้แก้ไขปัญหาเกษตรกร ที่ปลูกดาวเรืองราคาในตลาดตกต่ํา กลุ่มนควังบ้านยาจึงมีการส่งเสริมให้ปลูกเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะทํามา แปรรูปเป็นชาชงสมุนไพรได้

 น้ำมันหอมระเหย

น้ำมันหอมระเหยสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านที่มีมาให้ท้องถิ่น น้ำมันหอมระเหยสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด กลุ่มนครวังบ้านยานึงทำน้ำมันหอมระเหยขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าให้สมุนไพรไทยและสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น