ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านบ่อแกน้อย

ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนในบ้านบ่อแกน้อยนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรมที่ต้องอาศัยภูมิปัญญา และ ความปราณีตในการผลิตภัณฑ์ จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ของบ้านบ่อแกน้อยมีเอกลักษณ์เฉพาะ สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความ โดดเด่นของชุมชนคือ ผ้าขาวม้า และผ้าย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกต้นสะแกนา มะม่วงป่า เปลือกเพกา และมีการนํา เรื่องมานําเสนอเชื่อมโยงเข้ากับผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนบ่อแก่น้อย กําลังมีการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม ความหลากหลายตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อสินค้า อีกทั้งต้นทุนการผลิตสินค้า และผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ่อแกน้อยมีต้นทุนที่เหมาะสม เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถหาได้ง่ายในพื้นที่ และเป็น วัตถุดิบที่หาได้จากธรรมชาติ มีความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน (มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ถูก สุขลักษณะ)
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนบ่อแก่น้อย ที่ผลิตได้ในชุมชนมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และถูก สุขลักษณะ เนื่องจากกระบวนการผลิตเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหลายขั้นตอน จึงสามารถควบคุม กระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี และมีการตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการและสมาชิกในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจในคุณภาพก่อนจําหน่าย สินค้าให้แก่ลูกค้าและนักท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบ่อแกน้อยได้เตรียมตัวเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน (มผช.) ซึ่งได้ให้คณะกรรมการเตรียมเอกสาร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การรับรองผลิตภัณฑ์สามารถผลิตซ้ําได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน
ตามข้างต้น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนบ่อแก่น้อย ที่ผลิตได้ในชุมชนมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ เนื่องจากกระบวนการผลิตเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหลายขั้นตอน จึงสามารถ ควบคุมกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี สามารถผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพใกล้เคียงกัน รองรับ การสั่งสินค้าจากลูกค้าและนักท่องเที่ยวได้

มีช่องทางการตลาดพร้อมข้อมูลของสินค้าที่จําหน่ายในชุมชน นอกชุมชน หรือ ออนไลน์ บ้านบ่อแกน้อย มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และนําเสนอข้อมูลสินค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในสื่อของ Facebook, Line และผ่านจากคําติชมของลูกค้าต่อลูกค้า จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ ชุมชนของบ้านบ่อแกน้อยสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดี