ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านโคกตาดทอง

กลุ่มแม่บ้านดงคำโพธิ์  ได้รับงบประมาณจากกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านเข้าอบรมการทำข้าวหอมทองจากกลุ่มแม่บ้านนาบ่อและเป็นเครือข่ายกลุ่มข้าวหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ