ประตูเมืองสกลนคร เป็นสานรวมใจไทสกล (Sakon Nakhon City Gate and Ruam Jai Thai Square) เดินทางเข้าสู่ตัวเอง
จากถนนสกลบ้านธาตุ อยู่บริเวณติตกับไฟแต่งหน้าโลตัส สกลนคร

ประตูเมืองสกลนคร

เป็นสถานที่พัก ผ่อน ออกกําลังกายต่างๆ และ เป็นที่จุดนัดพบที่สะดวกที่หนึ่งอีกด้วย เป็นลานกว้างไว้ทําา กิจกรรมต่างๆของชาวสกลนคร และมีสะพานขอมซึ่ง เป็น สะพานประวัติศาสตร์อีกที่หนึ่ง

ภาพบรรยากาศ

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จนถึงอำเภอบ้านไผ่ แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 23 ไปจนถึงจังหวัดมหาสารคาม แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงจังหวัดสกลนคร