ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านเพีย

คำขวัญ

แม่น้ำสงครามไหลผ่าน
สืบสานประเพณี
ปลามากมีอ่างหนองหลวง
คนทั้งปวงสามัคคี
ถิ่นนี้มีมุ้งเปล

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน

แหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ เนื้อที่ 2,500 ไร่ ปั่นจักรยาน พายเรือ ดูวิถีชีวิตชาวบ้านในการจับปลา การแสดงฟ้อนรำ มีวัดวาอารมสวยงาม พร้อมต้อนรับท้องเที่ยวทุกคน

ความเป็นมาบ้านเพีย

หมู่ที่ ๖ บ้านเพีย ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
บ้านเพียก่อตั้งได้ประมาณ ๑๔๐ ปี โดยมีนายเพีย ซึ่งเป็นคนมาจากจังหวัดนครพนม เป็นผู้มาอยู่เป็นคนแรก โดยมาทำไร่นา และปลูกกระท่อมอยู่เป็นประจำ เนื่องจากว่าเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยข้าวปลาอาหารเป็นคนแรก โดยมาทำไร่นา และปลูกกระท่อมอยู่เป็นประจำ เนื่องจากว่าเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยข้าวปลาอาหาร เป็นแหล่งที่ทำมาหากินที่สะดวกเพราะว่าหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำใหญ่ มีชื่อว่า หนองหลวง อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านถัดไปนั้นก็มีแม่น้ำสงคราม ทำให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลา ต่อมาก้ได้มีคนทยอยกันเข้ามาปลูกบ้านเรือนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เหตุที่ชื่อว่า บ้านเพีย ก็เพราะตั้งตามชื่อผู้เข้ามาอยู่ครั้วแรก คือนายเพีย จึงได้ชื่อว่าบ้านเพียจนถึงทุกวันนี้ ต่อมามีพลเมืองเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางราชการจึงแยกออกเป็นสองหมู่บ้าน ตั้งชื่อว่าบ้านโพนก่อ เมื่อปี พ.ศ.2520
หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ.2522 ทางฝ่ายราชการจึงจัดอบรม ท.ส.ป.ช. ต่อมาทางราชการได้มองเห็นความสามัคคีทั้งสองหมู่บ้าน จึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน อ.พ.ป.ขึ้น เมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2523 ต่อมาบ้านเพียจึงได้แยกการปกครองออกมาเป็นหมู่ที่ 14 คือบ้านเพียใต้

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

สภาพพื้นที่เป็นป่าโปง เบญจพรรณ สลับกับทุ่งนา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีรูกรังผสมบ้างสภาพอากาศมี 3 ฤดู ค่อนข้างแห้งแร้ง ส่วนมากชาวบ้านปลูกยางพารา และยูคาลิปตัส มีของป่า คือ ดอกกระเจียว เห็ด ผักหวาน จักจั่น และพืชสมุนไพร

อาณาเขตของหมู่บ้าน

พื้นที่หมู่บ้านประมาณ 40 ไร่
ทิศเหนือ จรดกับ ที่สาธารณะอ่างหนองหลวง
ทิศใต้ จรดกับ ถนน รพช.
ทิศตะวันออก จรดกับบ้านเพียใต้
ทิศตะวันตก จรดกับบ้านโพนก่อ – บ้านนาล้อม

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

มีครอบครัวทั้งหมด 103 ครัวเรือน ประชากร 428 คน แยกเป็น
ประชากรชายมีจำนวน  199  คน
ประชากรหญิงมีจำนวน  229  คน
ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน  54  คน
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน  313  คน
ได้รับความสงเคราะห์จากรัฐจำนวน  33  คน
ประชากรที่พิการจำนวน  4  คน
เด็กกำพร้าจำนวน  2  คน

อาชีพหลัก

ทำนา 80 ครัวเรือน
ทำสวน 1 ครัวเรือน
รับจ้าง 20 ครัวเรือน
ค้าขาย 2 ครัวเรือน
เลี้ยงสัตว์ 15 ครัวเรือน
รับราชการ 2 ครัวเรือน

รายได้เฉลี่ย

รายได้รวมทั้งหมู่บ้าน 5,500,000 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ต่อปี 80,000 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อปี 12,500 บาท

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

หนองหลวง

สถานที่สำคัญที่ชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน

วัดศรีบุญเรือง

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำจากธรรมชาติ

บ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ
ห้วย 2 แห่ง
หนอง 2 แห่ง
ฝายกั้นน้ำ (เล็ก) 1 แห่ง
ระบบน้ำประปา 1 แห่ง

ข้อมูลด้านสาธารณูปการในหมู่บ้าน

ลำห้วยก้านเหลือง มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่
อ่างเก็บน้ำหนองหลวง 1 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง
ถนน คสล. 1,500 เมตร
วัดศรีบุญเรือง 1 แห่ง
สถานีอนามัย 1 แห่ง
โรงเรียน 1 แห่ง
รถยนต์ 28 คน
มอเตอร์ไซต์ 115 คัน
โทรศัพมือถือ 245 เครื่อง

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

ผู้ใหญ่บ้าน
นายธนวิส กะนะฮาด

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายวิรัตน์ แก้วดวงดี
นายเฉลิม ใจบุญ

สมาชิกองค์กรการบริหารส่วนตำบล

นายชัยรัตน์ ยศทอง

จำนวนคุ้มมี 5 คุ้ม ดังนี้
คุ้มสันติสุข หัวหน้าคุ้ม ชื่อ นายวิกิต พรพิกุล
 คุ้มหายโสก หัวหน้าคุ้ม ชื่อ นายสมพร เหลาเงิน
 คุ้มประชาสุขสันต์ หัวหน้าคุ้ม ชื่อ นายอดิศักดิ์ ก่ำจำปา
คุ้มประชาสามัคคี หัวหน้าคุ้ม ชื่อ นายสุพัฒน์ กำทองดี
คุ้มนาเจริญ หัวหน้าคุ้ม ชื่อ นายประเสริฐ ศรีนางทุม

อปพร. มี 2 คน
นายสี เหลาเงิน
นายเสรี ไกรธิราช

ผรส. มีจำนวน 1 คน

นายกิตติศักดิ์ การเฉื่อยเฉิน

ข้อมูลกลุ่ม/องค์การชุมชน

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จำนวน 12คน
นางวัชรินท์ ไกรธิราช ประธาน
นางอุทิศ ไกรธิราช รองประธาน
น.ส.นิ่มนวล กดแก้ว รองประธาร
นางอุสา เสาศรี เลขา
นางสมศรี ทิพวงค์ เหระญญิก

คณะกรรมการเยาวชนหมู่บ้าน จำนวน 5 คนได้แก่
นายวิสุทธิ์ กดแก้ว ประธาน
นายยุงทอง กดแก้ว รองประธาน
นายพลากร นพแก้ว เหรัญญิก
นายชาตรี ศรีไทย เลขา
นายมานะชัย กวดวงศ์ษา กรรมการ

คณะกรรมการกองทุน (กทบ.) 9 คน
นางสาวปิยานุช กาพรหมวงศ์ ประธาน
 นายเสถียร วรรณสันต์ รองประธาน
นายเสทือน กวดวงศ์ษา เลขา
นายเฉลิม ใจบุญ เหรัญญิก