ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านสวนสรรค์

บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลโคกภู อําเภอภูพาน จังหวัด สกลนคร ได้อพยพมาตั้งรกรากถิ่นฐานร่วมกับบ้านคําเพิ่ม หมู่ที่ 6 ตําบล โคกภู อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ในปี 2525 บริเวณหมู่บ้านสวน สวรรค์ประกอบอาชีพหลักทําการเกษตร เช่นปลูกถั่วฝักยาว พืชผักกินใบ และผักสวนครัวไว้บริโภคและจําหน่าย จึงถูกเรียกว่า “บ้านโนนสวนถั่ว” ต่อมาได้ขอแยกหมู่บ้านออกจากบ้านคําเพิ่ม โดยการนําของสองครอบครัว หลัก คือ นายกง เพชรนาค และนายสีดา อุชี แล้วเปลี่ยนชื่อบ้านเป็น “บ้านสวนสวรรค์”
ปัจจุบันเนื่องด้วยเป็นหมู่บ้านที่มีคนอพยพมาอาศัย ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงไม่ได้ทําอาชีพเกษตรกรเหมือนเช่นอดีตเพราะไม่มีที่ดินทําการเกษตร ชาวบ้านสวนสวรรค์ในปัจจุบันจึงยึดอาชีพรับจ้าง หาปลาในเขื่อนน้ำพุง และหาของป่าขายเป็นอาชีพ

 

วิสัยทัศน์หมู่บ้าน

พร้อมพัฒนา  สู่ประชาธิปไตย ฝักใฝ่คุณธรรม  น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจหมู่บ้าน

ประชาชนเห็นคุณค่า  นําปรัชญามาใช้ ร่วมใจออกเสียง   พร้อมเพรียงจริยธรรม

อาชีพ

เดิมบ้านสวนสวรรค์ เป็นหมู่บ้านเกษตรหลัก ยึดอาชีพปลูกผัก/ผลไม้ตามฤดูกาล เลี้ยงสัตว์ ทําสวนทําไร่ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลผลิตในหมู่บ้าน แต่ในปัจจุบัน เนื่องด้วยชาวบ้านในหมู่บ้านสวนสวรรค์เป็นคนที่อพยพมาจากถิ่นอื่น พื้นที่ทําการเกษตรจึงมีไม่เพียงพอ ดังนั้นในปัจจุบัน ชาวบ้านสวนสวรรค์จึงมีทั้งคนที่ประกอบอาชีพ ปลูกผัก/ผลไม้ ทําสวนทําไร่ เลี้ยงสัตว์ แปรรูป และหา ของป่า หาสัตว์น้ำขาย

ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 

บ้านสวนสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตามความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูพานประมาณ 2 กิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีสภาพพื้นที่สูงต่ำ สลับกันเป็นลูกคลื่น เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์
 
มีเนื้อที่     405 ไร่
พื้นที่อยู่อาศัย 200 ไร่
พื้นที่ทางการเกษตร 205 ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ บ้านคำเพิ่ม หมู่ 18
ทิศใต้ บ้านโนนคอกวัว หมู่ 8
ทิศตะวันออก เขื่อนน้ำพุง
ทิศตะวันตก เขตป่าสงวน

ข้อมูลด้านประชากร

ประชากรทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 559 คน  แยกเป็นชาย 272 คน หญิง 287 คน
จำนวนครัวเรือน 148 ครัวเรือน
จำนวนผู้สูงอายุ 38 คน
จำนวนเด็ก 0-5 ปี 45 คน
จำนวนผู้พิการ 12 คน
ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เช่น ข้าว สละ เลี้ยงเป็ด ไก่ เป็นต้น

ข้อมูลด้านอาชีพและการมีงานทำในชุมชน

อาชีพทำนา  195  ครัวเรือน
อาชีพทำไร่  179  ครัวเรือน
รับจ้างทั่วไป  150  ครัวเรือน
ค้าขาย     6 ครัวเรือน
เลี้ยงสัตว์  130  ครัวเรือน
ราชการ     6 ครัวเรือน

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประปาหมู่บ้าน 2 บ่อ
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 1 บ่อ
แหล่งน้ำธรรมชาติ(เขื่อนน้ำพุง)

ข้อมูลด้านสาธารณูปการในหมู่บ้าน/ชุมชน

ไฟฟ้าส่องสว่างไม่อำนวยความสะดวก 2 ครัวเรือนเพราะห่างจากหมู่บ้านประมาณ 400 เมตร
ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน 12 จุด ใช้การไม่ได้ 2 จุด
ยังขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ต้องการไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนรอบหมู่บ้านอีก 11 จุด

ข้อมูลด้านสังคม ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น

บุญกองข้าว (ข้าวจี่) ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ 13 -15  เมษายน ของทุกปี
ประเพณีเข้าพรรษา ตรงกับวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี
ประเพณีออกพรรษา ตรงกับ 15 ค่ำ เดือน 11
ประเพณีลอยกระทง  ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

บ้านสวนสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตามความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร หมู่บ้านสวนสวรรค์ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน มีพื้นที่ด้านข้างติดกับเขื่อนน้ำพุง อีกด้านติดกับเขตป่าสงวน พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีสภาพพื้นที่สูงต่ำ สลับกันเป็นลูกคลื่น เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ 

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

รณรงค์เลี้ยงปลากินลูกน้ำ
รณรงค์การกินผักเพื่อสุขภาพและอาหารปรุงสุก
เฝ้าระวังโรคราดต่าง ๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคติดต่อต่าง ๆ ในชุมชน
ประธานกลุ่ม นายจอน  หาไชย

กลุ่มองค์กรในชุมชน

กองทุนหมู่บ้านมีเงินทุนหมุนเวียน 2,200,000 บาท
กองทุน “แก้ไขปัญหาความยากจน” (กขคจ)
กองทุน “อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง” (อพป)
กองทุน “แม่ของแผ่นดิน”
กองทุน “ฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน”
กองทุน “สัจจะออมทรัพย์”
สภาองค์กรชุมชน ตำบลโคกภู
ธนาคารต้นไม้
กองทุนสวัสดิการตำบลโคกภู (กองทุนวันละบาท)
กองทุนและบทบาทสตรี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
คณะกรรมการหมู่บ้าน