ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านนากับแก้

ประวัติความเป็นมา

เมื่อ 300 ปีที่ผ่านมา บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัด.สกลนคร บรรพบุรุษได้ย้ายมาตั้งหมู่บ้านถิ่นฐานมาตั้งที่บ้านโพนสวาง ตำบลห้วยยาง ได้เกิดโรคระบาด มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงได้ย้ายหมู่บ้านมาตั้งใหม่ชื่อบ้านนางาม ใกล้บ้านหนองโดน คือบ้านดงน้อยในปัจจุบัน พอถึงฤดูกาลทำนาชาวบ้านได้ปลุกพืชไร่ เช่น เผือก มันเทศ ส่วนผู้ชายจะออกไปหาอาหารนอกบ้าน ในป่าบ้าง ภูเขาบ้าง ส่วน แม่บ้านของคนเหล่านั้นไม่สามารถจะออกไปหาอาหารนอกบ้านได้ เพราะยังมีสัตว์ร้ายอยู่เป็นจำนวนมากนั้นออกมากินพืชไร่ทำให้เสียหาย จึงได้ปรึกษาหารืออพยพย้ายจากที่ทีอยู่เดิมมาตั้งอยู่ที่ราบ โดยไม่ห่างๆ ไกลจากบ้านเดิมมากนัก จึงพร้อมใจกันเรียกหมู่บ้านนั้นว่า บ้านนากับแก้ (เพราะหลบซ่อนอยู่เหมือนตุ๊กแก) ต่อมามีผู้คนหลายเผ่า เช่น เผ่าภูไท, สืบสายมาจากฝั่งซ้ายประเทศลาว เมืองภูวานากระแด้ง, เผ่าย้อ มาอาศัยอยู่

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนมากเป็นดินเหนียวปนทรายทำการเพาะปลูกได้ผลได้ มีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ ห้วยเรือ หนองแม่พา ห้วยคัน

อาณาเขต

ภูมิประเทศ ติดเทือกเขาภูพาน ห่างจากจังหวัดสกลนคร 15 กิโลเมตร
ทิศเหนือ จดเขต บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2
ทิศใต้ จดเขต บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6
ทิศตะวันออก จดเขต บ้านหนองน้ำคำ ต.บึงทวาย
ทิศตะวันตก จดเขต บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9

การคมนาคม

ถนนศรีวิชา – เต่างอย ถึง บ้านนากับแก้ 12 กิโลเมตร
บ้านศรีวิชา รวมระยะทางจากตัวจังหวัด ถึง บ้านนากับแก้ 25 กิโลเมตร

ครัวเรือนและประชากรของหมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน 235 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 976 คน เพศชาย 480 คน เพศหญิง 496 คน

อาชีพหลัก

อาชีพทำนา 198 ครอบครัว
ทำสวน 156 ครอบครัว
อาชีพรับจ้าง 55 ครอบครัว
อาชีพค้าขาย 20 ครอบครัว
อาชีพรับราชการ 15 คน/15 ครัวเรือน

ประกอบอาชีพอย่างเดียว 15 ครัวเรือน
ประกอบอาชีพหลายอย่าง 50 ครัวเรือน
คนว่างงานในชุมชน 1 คน 1 ครัวเรือน

อาชีพอื่นของสมาชิกในชุมชน ได้แก่

จักสาน
ทอผ้า,เย็บผ้า

สถานที่สำคัญที่ชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน

วัด
ที่พักสงฆ์
โรงเรียนประถมศึกษา

การคมนาคม

ถนนศรีวิชา – เต่างอยถึง บ้านนากับแก้ 12 กิโลเมตร
บ้านศรีวิชา รวมระยะทางจากตัวจังหวัด ถึง บ้านนากับแก้ 25 กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ โทรทัศน์ รถไถนา

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำจากธรรมชาติ

หนองแม่พา
ห้วยคัน

สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

นายบุญชู ลีทนทา ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลกลุ่ม/องค์การชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มทอผ้า
กลุ่มเลี้ยงวัว
กลุ่มแม่บ้านเกษตร
กลุ่มปลูกยางพารา
กลุ่มทอผ้า
กลุ่มเลี้ยงไหม
กลุ่มเลี้ยงปลา

ข้อมูลการติดต่อหมู่บ้าน

กลุ่มทอผ้า

ประธาน:นางประหยัด สีทนหา บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 5 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 สมาชิก 15 คน  โทร 0892823664

กลุ่มทำไม้กวาด

ประธาน: นางนงค์ลักษณ์ บุตรสาร บ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 5 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 สมาชิก 10 คน โทร. 0883046139

กลุ่มแปรรูปจากผ้า

ประธาน:นางจิรัชยา คุณปัญญา บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 5 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 สมาชิก 10 คน

 

โฮมสเตย์บ้านนากับแก้

ชมการแสดงพื้นบ้านไทญ้อ  ฟ้อนตังหวาย, ฟ้อนสวิง, รำไม้กวาด ม่วนชื่นน้ำกั๋น รำวงชาวบ้านย้อนยุค

บ้านนากับแก้ สกลนคร ยินดีต้อนรับ บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ 300 บาท (คน/วัน)

เที่ยวสกล นอนเฮือนไทญ้อ กินข้าวพาแลง ชมการแสดงพื้นบ้าน  ไหว้พระวัดถ้ำผาแด่น

บ้านไพรวัลย์โฮมสเตย์  พักได้ 6 คน  @นากับแก้ สกลนคร  เจ้าของบ้าน นายไพทูล สอนสูญ  

2 ห้องน้ำ จอดรถ 3 คัน  ติดต่อพัก 083-289 2999

บ้านเนตรดาวโฮมสเตย์ พักได้ 10 คน @นากับแก้ สกลนคร เจ้าของบ้าน น.ส.ทะเนตร ลีทนทา

3 ห้องน้ํา จอดรถ 3 คัน ติดต่อพัก 083-289 2999

บ้านระวิโฮมสเตย์ พักได้ 8 คน @นากับแก้ สกลนคร เจ้าของบ้าน นางผ่องพัฒการ ระวิ

2 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน ติดต่อพัก 083-289 2999

บ้านพรรณพรรณโฮมสเตย์ พักได้ 10 คน @นากับแก้ สกลนคร เจ้าของบ้าน น.ส.พรรณธิพร ขันบรรจง

3 ห้องน้ำ จอดรถได้ 3 คัน ติดต่อพัก 083-289 2999

บ้านไทไทโฮมสเตย์ พักได้ 30 คน @นากับแก้ สกลนคร เจ้าของบ้าน ผู้ใหญ่บ้านประหยัด ลีทนทา

5 ห้องน้ำ จอดรถ 10 คัน ติดต่อพัก 083-289 2999

บ้านในสวนโฮมสเตย์ พักได้ 5 คน @นากับแก้ สกลนคร เจ้าของบ้าน นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ

1 ห้องน้ำ- จอดรถ 2 คน ติดต่อพัก 083-289 2999

บ้านกมลโฮมสเตย์ พักได้ 6 คน @นากับแก้ สกลนคร เจ้าของบ้าน น.ส.กมนนัทธ์ คำสวัสดิ์

2 ห้องน้ำ จอดรถ 1 คัน ติดต่อพัก 083-289 2999

บ้านมะลิโฮมสเตย์ พักได้ 6 คน @นากับแก้ สกลนคร เจ้าของบ้าน น.ส.มะลิสา ลีทนทา

2 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน ติดต่อพัก 083-289 2999

บ้านระสาโฮมสเตย์ พักได้ 5 คน @นากับแก้ สกลนคร  เจ้าของบ้าน นางครองชัย ลีทนทา

2 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน ติดต่อพัก 083-289 2999