ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านจาร

ประวัติความเป็นมาหมู่บ้าน

บ้านจาร หมู่ที่ 5 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนครเดิมราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.2350 โดยมีหลวงขุนไกร กรมพรม เป็นผู้นำ มีประมาณ 10 ครัวเรือน ที่ย้ายมาครั้งแรก การตั้งชื่อบ้านจาร เพราะชาวบ้านไปแห่น้ำมาจากห้วยคลองขุนเหล็ก เลยตั้งชื่อว่า บ้านจารล้างแห่และภายหลังต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านจารจนถึงปัจจุบัน ในปี 2500 ต.บ้านม่วงได้จัดตั้งเป็นอ.บ้านม่วง และบ้านจารได้ขึ้นต่อบ้านม่วง ซึ่งมีผู้ปกครองหมู่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 17 คน มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายกันหา คำกองและปัจจุบันนายปาน หงส์วิไล เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2558 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น พบว่าสภาพโดยทั่วไปของหมู่บ้าน มีความสะอาดเรียบร้อย การตั้งบ้านเรือนเป็นระเบียบ รอบบริเวณบ้านมีการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ไว้ในบริเวณบ้าน มีการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ และปลูกตามบริเวณบ้าน หัวไร่ปลายนา ก็ทำให้ลดรายจ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างมาก ยึดหลักความพอประมาณมีเหตุผล คือพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น มีวัฒนธรรมการเคารพผู้ใหญ่ซึ่งอาวุโสกว่า จึงทำให้เกิดความอบอุ่นและความเรียบร้อยขึ้นในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ประชาชนยังมีการใฝ่หาความรู้ตลอดเวลาด้วยเข้าร่วมการฝึกอบรม การเรียนรู้และการประกอบอาชีพต่างๆจากส่วนราชการเพื่อเป็นแนวทางการดำรงชีวิตและพัฒนาตนเองทำให้คนในชุมชนมีความมั่นใจ มั่นคง กระตือรือร้น น้อยนำเป็นหลักปฏิบัติและเป็นแนวทางการดำรงชีวิตตลอดมา

คำขวัญหมู่บ้านจาร

“ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ลูกหลานขุนไกร ทอผ้าไหมมัดหมี่ มีน้ำตำตาดไทรงาม”

ประวัติขุนไกร

เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี อพยพมาในปี 2350 มาที่บ้านจาร มาตั้งหมู่บ้านประมาณ 10 ครัวเรือน สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านจารเพราะ หลวงขุนไกร มีความสามารถในเรื่อง การจารหนังสือลงใบลาน และในสมัยก่อนยังไม่มีแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค จึงต้องขุดบ่อไว้ไกลจากหมู่บ้านจึงเกิดเป็นประเพณีแห่น้ำสร้าง และเรียกต่อกันมาว่า บ้านจารสร้างแห่ ต่อมาคำว่า สร้างแห่หายไปจึงเหลือแค่ชื่อบ้านจาร และก่อตั้งหมู่บ้านบ้านจารอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2438 อยู่ในอำเภอวานรนิวาส มีผู้ใหญ่บ้านท่านแรกคือ ผู้ใหญ่บ้านกัญณา คำกอง มีผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด 17 ท่าน โดยปัจจุบันคือ ผู้ใหญ่บ้านปาน หงษวิไล

ครูภูมิปัญญาในชุมชน

นางพิสมัย มากเพ็ง ด้านทอผ้า
ผู้ใหญ่ปาน หงษวิไล ด้านเกษตรผสมผสาน  083-3102508