ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านกุดจิก

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านกุดจิก หมู่ที่ 4 ตําบลนาคํา อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เดิมเป็นชนเผ่าภูไท ที่ได้ อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากเผ่าภูไทบ้านบึงทวาย ตําบลบึงทวาย อําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร มาตั้งถิ่นฐานที่นี่เป็นครั้งแรก 3 ครอบครัว คือ ครอบครัวนายเงาะ ก่ำจําปา นายเกตุ ก่ำจําปา และนายไต ตาบุตรดี และเริ่ม ทยอยย้ายตามกันมาเรื่อยๆ ทุกปี จนมาถึงปี พ.ศ. 2463 จึงได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นชื่อว่าบ้านกุดจิก หมู่ที่ 13 ตําบล ขัวก่าย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านกุดจิกเนื่องจากว่า ภูมิประเทศที่เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้าน มีลําห้วยกุด และมีไม้เต็ง ไม้เต็งภาษาอีสานเรียกไม้จิก) ขึ้นอยู่ในบริเวณหมู่บ้านจํานวนมาก จึงตั้งชื่อ ว่าบ้านกุดจิก โดยมีนายเกตุ ก่ำจําปา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2485 บ้านกุดจิกได้ย้ายจาก ตําบลขัวก่าย มาขึ้นกับตําบลวานรนิวาส ในปี พ.ศ. 2530 มีการขยายเขตการปกครองโดยตําบลวานรนิวาส มีอาณาเขตที่กว้างมากขึ้น จึงมีการแบ่งเขตการปกครอง จากตําบลวานรนิวาสออกเป็น ตําบลนาคํา เป็นบ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 ตําบลนาคํา อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2544 บ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 ตําบล นาคํา ได้แยกหมู่บ้านจากบ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 มาเป็นบ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 ตําบลนาคํา อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

หมายเลขติดต่อ

กระจ่าง บุตรแสนคม           062-1395159
ประชาสัมพันธ์ (น้องจุ๊กกี้) 081-1163199
รุ่งอรุณ ก่ำจำปา
กลุ่มข้าวฮาง                      0935044842
กลุ่มทอผ้า                         0951763999
ผู้ใหญ่บ้านกุดจิก               0621395159