แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านโนนหัวช้าง

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านโนนหัวช้าง

ประชาชนในหมู่บ้านมีการนับถือ 2 ศาสนาคือ ชาวพุทธกันชาวคริสต์ การแสดงวัฒนธรรมของที่นี่คือ การรำออนซอนสาวบ้านโนนหัว
ช้าง รวมซึ่งแสดงถึงรากเหง้าวิถีชีวิตของการอพยพมาอยู่รวมกัน และอยู่ด้วยกันอย่างสามัคคี ผลิตภัณฑ์เด่นคือการทำน้ำผลไม้นานาชนิดโดยเฉพาะน้ำหมากเม่า มีการสาธิตวิธีการทำ ทุกขั้นตอนจนได้น้ำหมากเม่าแสนอร่อยมีการนวดแผนไทย และรักษาโรคด้วยสมุนไพร แก้อาการช้ำในละลายลิ่มเลือดมีวัดที่สวยงามคือวัดพระบาทน้ำทิพย์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวUnseen อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมทัศนียภาพที่สวยงามของท้ายเขื่อนน้ำพุง

 

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน/โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

บ้านโนนหัวช้าง มีนักเล่าเรื่องชุมชนที่สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 10 คน

ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

  1. บ้านโนนหัวช้างมีกิจกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ ดังนี้

วันที่ 1

– รับนักท่องเที่ยวที่จุดรับ/ลงทะเบียน

– ผู้นําชุมชนกล่าวต้อนรับ/บรรยายสรุป

– บายศรีสู่ขวัญ

– เจ้าบ้านนํานักท่องเที่ยวเข้าที่พัก (Home Stay)

– รับประทานอาหารกลางวัน

– ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับเจ้าบ้าน (การเสียบยอดขยายพันธุ์ไม้ผล,สาธิตการแกงหวาย)

– รับประทานอาหารพาแลงร่วมกัน (อาหารพื้นบ้าน)

– ชมการแสดงพื้นเมือง

– ร่วมสนุกกับชาวบ้าน

– กลับที่พัก (Home Stay) พักผ่อน

วันที่ 2

– ตื่นเช้าใส่บาตรพระ

– รับประทานอาหารเช้า

– สาธิตการผลิตน้ําผลไม้ ไวน์เม่า (กลุ่มวิสาหกิจฯ, สหกรณ์ฯ)

– ชมวิวบริเวณเขื่อนน้ําพุง ชมเกาะวัว จุดถ่ายรูป, ขึ้น หอคอยวัดพระจิตจักร ชมวิวบริเวณรอบหมู่บ้าน

– รับประทานอาหารกลางวัน

– กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพเขื่อนน้ําพุง

– ชมสวนหมากเม่า,มะขามป้อม,หม่อน

– ปล่อยปลาในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา

– ไหว้พระใหญ่วัดพระพุทธบาทน้ําทิพย์

– กลับที่พัก เตรียมเก็บของเดินทางกลับ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามช่วงฤดูกาล

  1. หมู่บ้านโนนหัวช้าง มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับชุมชนอื่น ถ้านักท่องเที่ยวประสงค์จะเที่ยวต่อ ดังนี้

– ชมภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ 2,000 ปี ที่ภูผายนต์

– เยี่ยมชมการทอผ้าฝ้ายย้อมครามของกลุ่มแม่บ้านทอผ้าย้อมครามบ้านนางเติ่งสามัคคี

– ชมการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ําพุง

– ซื้อสินค้าการเกษตรตลาดกลางดง

– แวะเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านสวนสวรรค์,บ้านนางเติ่งสามัคคี

– ไหว้พระใหญ่วัดพระพุทธบาทน้ําทิพย์

  1. บ้านโนนหัวช้างมีการจัดที่พัก(Home Stay) และสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น รถจักรยาน, เบ็ดตกปลา, ชูชีพ, ห่วงยางลอยน้ํา, เรือพาย ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

วัดพระพุทธบาทน้ําทิพย์

เขื่อนน้ำพุง

ตลาดกลางดง

สหกรณ์เกษตรโนนหัวช้าง

กลุ่มวิสาหกิจช้างพลัง 2 (น้ำหม่อน เสาวรส)

ศาลหลักบ้าน

วัดพระจิตเจ้า (โบสถ์คริสต์)

วัดอุดมนิยมธรรม

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

แปรรูปน้ำผลไม้ เช่น หมากเม่า สวนเกษตรอินทรีย์

Homestay 6 หลัง + Resort 3-4 หลัง 500 บาท/คืน/คน (อาหารเช้า ข้าวต้ม ข้าวผัด)

ล่องเรือไปสวนสวรรค์ใช้เวลาประมาณ 25 นาที (50 บาท/คน) รวมเบรคอีก 50 บาท