แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวหมู่บ้านโคกสามัคคี

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวหมู่บ้านโคกสามัคคี

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

๑. วัดป่าวิสุทธิมรรค
๒.ป่าชุมชน
๓.แปลงเกษตร
๔.อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่

 

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

๑.ประเพณีแข่งเรือที่ห้วยไผ่
๒.ฟ้อนเซิ้งบั้งไฟ
๓.รำเซียงข้อง