ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวบ้านหนองแข้

พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เคยเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรบ้านหนองแข้ ตําบลตองโขบ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ ราษฎรบ้านหนองแข้ เป็นหนึ่งในบรรดา บ้านเรือนราษฎรหลายร้อยบ้านที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมโดยไม่มีกําหนดการล่วงหน้า และทรงเยี่ยมถึง ๓ ครั้ง ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ พ.ศ. ๒๕๒๕ ทรงถามไถ่ทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิด ทรงฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นเมืองของไทยและการทอผ้าไทย ทรงรับราษฎรบ้านหนองแข้เป็นสมาชิกศิลปาชีพ เพื่อให้มีรายได้เสริมจากการทอผ้า รวมทั้งพระราชทานฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ ให้นางไท้ แสงวงศ์ ไว้เป็นต้นแบบอนุรักษ์ลวดลายโบราณ

ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และราษฎรบ้านหนองแข้ จึงร่วมกันจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ขึ้นเพื่อสืบทอดความภาคภูมิใจและความทรงจําอันงดงาม ให้คงอยู่เป็นสมบัติของลูกหลานชาวบ้านหนองแข้สืบไป

 

ชมตะวันที่หนองคำฮุย

เป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านประมาณ 500 เมตร มีน้ำขังตลอดปี ใช้ประโยชน์ในการทำนานและปลูกพืชผักสวนครัว

ครัวธรรมชาติป่าชุมชน

เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน ซึ่งในแต่ละฤดูกาลจะมีสัตว์ แมลง พืช ที่แตกต่างกัน ทำให้ชาวบ้านหาอาหารในป่าชุมชนได้ตลอดทั้งปี

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านหนองแข้

สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ท่านเสด็จมาซื้อผ้าจากป้าทุ้ม-ป้าไท้ ถึงในบ้าน  ปัจจุบันที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดคงเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านของป้าทั้งสองไว้อย่างดีภายใน พิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมเรื่องราว ของป้าทั้งสองและยังเป็นแหล่ง เรียนรู้การผลิตผ้าไหม ตั้งแต่ กระบวนการผลิตจนถึงเป็นผ้าไหมแสนสวย พาไปดูกระบวนการผลิตผ้าไหมตั้งแต่การเลี้ยงไหม สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงมาสร้างอาชีพให้ชาวบ้านบริเวณนี้ให้ทำการทอผ้าไหมแล้ว

นำไปส่งยังศูนย์ศิลปาชีพทำให้ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพรายได้ เสริมที่มั่นคงสามารถส่งลูกหลานเรียนหนังสือและมีชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีการพัฒนาพัฒนาปรับปรุงการย้อมผ้าใหม่ให้กลายเป็นผ้าไหมย้อมครามซึ่งเป็นที่นิยมชาวบ้านหนองแข้เป็นชนเผ่าไทญ้อ มีวัฒนธรรมประเพณีเลี้ยงผีหมอ อาหารที่โดดเด่นคือการนำเอาดักแด้ที่มีอยู่มากจากการเลี้ยงไหมมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายเช่นส้มตำดักแด้ดักแด้ทอดกรอบ