แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านหนองน้อย

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน :  บ้านหนองน้อย

หนองทุ่งมนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวอำเภอเจริญศิลป์ มีผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามจากกลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม บ้านหนองน้อย ได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว การแสดงของหมู่บ้านเป็นการรำสาวน้อยโตนน้ำเชิ่งสวิง ที่นี่มีค่ายลูกเสือซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลมีหอกระโดดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวผจญภัย

อาหารพื้นที่มีหลากหลายน่ารับประทาน สักการะองค์หลวงพ่อดำเพื่อความเป็นสิริมงคล มีโฮมสเตย์พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

 

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการสิ้นสุดการให้บริการ

 

จุดต้อนรับนักท่องเที่ยว

จุดประชาสัมพันธ์

จุดชำระค่าเข้าชม

 

จุดร่วมชมท่องเที่ยวภายในชุมชน

จุดนมัสการพ่อองค์ดำ จุดชมวิวชาดาวอินคา จุดฐานประคบ จุดฐานผ้าย้อมคราม จุดชมบ้านจำลองของเก่า จุดเช็คอินวัดชัยชนะ

จุดชมสินค้า OTOP

จุดสิ้นสุดการท่องเที่ยว

จุดกล่าวคำขอบคุณ

จุดฝากข้อความประทับใจ

 

ภาพการออกแบบขั้นตอนการให้บริการนักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านหนองน้อย

-จุดที่ ๑ จุดนมัสการหลวงพ่อองค์ดำ เป็นจุดรวมใจของชาวบ้านหนองน้อยและเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมของชุมชน

-จุดที่ ๒ จุดชมชิมชาดาวอินคา เป็นจุดต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จุดนี้เหมาะสําหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในการทําเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และเป็นจุดเหมาะสําหรับการเรียนรู้การเพาะปลูกชาดาวอินคา

-จุดที่ ๓ จุดฐานประคบ เป็นฐานสุขภาพ อบซาวน่าสมุนไพร ด้วยลูกประคบ

-จุดที่ ๔ ฐานผ้าย้อมคราม เป็นจุดให้บริการลูกค้า มีการแสดงบ้านทรงโบราณ การสาธิตการทําผ้าย้อมครามจากธรรมชาติ

-จุดที่ ๕ เช็คอินวัดชัยชนะบ้านหนองน้อย เป็นจุดเช็คอิน

-จุดที่ ๖ ชม/shopping ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

โปรแกรมการเดินทางบ้านหนองน้อย อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

วันแรก

๐๘.๐๐ น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ ทีมงานให้การต้อนรับ

๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร สู่ บ้านหนองน้อย อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

๑๔.๐๐ น. เดินทางถึงหมู่บ้านหนองน้อย อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

๑๔.๒๐ น. นําท่านเยี่ยมชมหนองทุ่งมน เกาะใหญ่ นกเป็ดน้ำ ถ่ายรูปจุดเช็คอิน และค่ายฝึกอบรมลูกเสือ

๑๗.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร และแวะสักการะหลวงพ่อองค์ดํา

๑๘.๓๐ น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

๐๖.๐๐ น. ทําบุญตักบาตรข้าวเหนียวที่บ้านหนองน้อย อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๑๐.๐๐ น. นมัสการหลวงพ่อองค์ดํา อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. เที่ยวชมวัดภูหินกอง

๑๕.๐๐ น. เข้าชมสวนเกษตรแบบผสมผสานของชุมชนหนองน้อยนวัตวิถี

๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงพื้นบ้าน(รําอวยพรและเชิ้งพื้นบ้าน)

๑๙.๐๐ น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

๐๖.๐๐ น. ทําบุญตักบาตรข้าวเหนียวที่บ้านหนองน้อย อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๐๙.๓๐ น. ซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน และแวะเยี่ยมชมสินค้าหัตถกรรม งานฝีมือ ณ ศูนย์ศิลปาชีพกุดนาขาม อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๑๑.๐๐น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราการให้บริการ

– อัตราการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ของชุมชนท่องเที่ยว ระบุจํานวน ๓๖ ครั้งต่อปี

– อัตราค่าบริการในแต่ละครั้ง ๒,๐๐๐ บาท/คน (๓วัน ๒ คืน)