แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวภูตะคาม

ดานหินลานมันปลา

วัดป่าภูตะครม

ศาลปูตา

อ่างเก็บน้ำห้วยหาด